Friday, September 7, 2012

ARTIKEL TERBAIK AIDC : PROVOKASI PELAMPAU KOMUNIS PUNCA BERLAKUNYA 13 MAY !AIDCNews – 06/09/12 – bekas Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al Haj berkata provokasi elemen komunis yang melampau antara faktor tercetusnya peristiwa hitam negara, 13 Mei 1969.
Tunku Abdul Rahman berkata demikian ketika menulis buku bertajuk “Sebelum dan Selepas 13 Mei”, terbitan Utusan Melayu Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.
Menurutnya anasir komunis telah menanam sentimen kebencian dan provokasi melampau ketika menjelangnya pilihanraya tahun tersebut.
“Bila kempen Pilehanraya itu telah sa-paroh berjalan, mereka telah melancharkan kempen2 menulis dengan chat merah chogan2 kata dan tanda2 di-atas jalan2 raya dan tembok2 – merah ia-lah warna pertubohan Komunis.
“Chogan2 kata ini menggesa tiap2 orang supaya memulaukan Pilehanraya dan yang lain mengandongi perkataan2 yang menyanjong tinggi sifat2 dan ajaran2 Mao Tze Tung. Mereka tidak peduli bahawa perbuatan mereka itu melanggar Undang2, dan amat-lah sukar bagi Kerajaan hendak menangkap mana-mana orang yang menulis chogan2 kata itu kerana chogan2 kata itu di-tulis pada malam yang gelap gelita tetapi tulisan-nya dapat di-bacha dengan jelas oleh semua orang di-siang hari yang terang benderang”.
Sentimen kebencian melampau itu menurut Tunku mendorong berlakunya pembunuhan.
“Kesempatan itu timbul bila satu peristiwa telah berlaku pada 24hb April, ia-itu kira2 dua minggu sa-belum daripada Hari Mengundi. Pada kira2 jam 8.30 malam itu sa-orang pekerja UMNO bernama Enche’ Kassim Omar yang sedang dalam perjalanan pulang ka-rumah-nya telah melihat beberapa orang berkumpul di-kawasan Jelutong, Pulau Pinang. Dia telah memberhentikan motosikal yang sedang di-naiki-nya untok melihat dan bertanya kerana pada fikiran-nya satu kemalangan telah berlaku.
“Ketika itu juga dia telah di-serang oleh kumpulan orang yang ada di-situ dan telah di-bunoh dengan kejam-nya. Sa-telah itu mereka menchontengkan chat merah ka-seluroh badan mayat orang yang telah mereka bunoh itu. Perbuatan mereka adalah satu pembunohan yang di-sengaja, dan boleh berlaku ka-atas sa-siapa jua pun. Pembunoh2-nya ia-lah Parti Buroh”.
Namun pembunuhan Kassim Omar itu tidak disambut dengan sentimen provokasi oleh masyarakat Melayu, berbanding dengan pembunuhan seorang lelaki Cina bernama Lim Soon Seng.
“Si-mati bukan-lah sa-orang yang terkenal dan pada lazim-nya mayat-nya itu memadai-lah di-kebumikan dengan sa-chara sederhana, tetapi Komunis tidak hendak melepaskan peluang yang bagitu baik untok membuat sa-suatu yang boleh mendatangkan faedah kapada perjuangan mereka. Akhir-nya mereka dapat juga sa-orang dari rakan sa-perjuangan untok di-sanjong sa-bagai “Pahlawan” yang akan menjadi lambang perjuangan mereka”


Tunku juga turut mendedahkan penglibatan Syed Hamid Ali (adik kepada Syed Husin Ali, bekas Presiden PRM), Yang Dipertua Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya antara tiga individu yang datang berjumpanya untuk memohon kebenaran diadakan perarakan mayat ‘pahlawan’ itu.
Impikasi perarakan mayat itu berlakunya peristiwa 13 Mei.
Tarnskrip lengkap tulisan Tunku Abdul Rahman “Sebelum dan Selepas 13 Mei” dalam bab, ” Upacara pengebumian Pahlawan Merah” :
UPACHARA PENGKEBUMIAN “PAHLAWAN” MERAH
Ketika sidang perwakilan sedang memberi fikiran mereka dengan bersunggoh2 di-dalam Persidangan Antara Bangsa yang begitu penting, kempen Pilehanraya telah berjalan dengan hebat-nya di-seluroh Malaysia Barat.
Dalam kempen itu timbul-lah perkara2 yang menyakitkan hati, yang boleh menimbulkan permusohan dan pergadohan antara satu sama lain. Saya telah pun memberi beberapa chontoh tentang apa yang telah berlaku dan tentang bagaimana hasutan2 dan fitnah2 telah di-jalan dengan chara berterang2 dan umpat keji yang terlalu bersifat peribadi telah di-bisekan2 dari mulut ka-mulut.
Memang telah menjadi kelaziman di-mana2 jua dalam dunia bebas ini perkataan2 yang pedas dan kenyataan2 yang tidak bijak di-keluarkan dalam kempen2 Pilehanraya. Amalan2 yang sa-rupa itu juga tentu-lah di-jangka berlaku di-Malaysia ini, tetapi kebebasan beruchap di-dalam Pilehanraya2 itu tidak-lah sa-kali2 boleh di-jadikan alasan untuk mengeluarkan kata2 yang melanggar batas, terutama sa-kali di-dalam sa-buah Negara yang berbilang kaum di-mana perasaan pendudok2-nya mudah tersinggong dalam perkara2 mengenai kaum mereka.
Perasaan hangat ini jelas kelihatan terutama-nya sa-kali di-sabelah Utara Malaysia Barat; di-sabelah Selatan kempen Pilehanraya telah berjalan dengan chara yang lembut dan terator dengan tidak berlaku sa-barang kejadian yang tidak di-ingini.
Di-dalam suasana yang saperti ini-lah Komunis telah meresap masok di-kalangan mereka itu. Tujuan utama mereka sa-makin jelas kelihatan dari sa-hari ka-sahari. Mereka berazam hendak menjatohkan Perikatan dari memegang kuasa dengan memechahkan pengaroh-nya sama ada dengan chara baik atau pun jahat.
Mereka mengamalkan pengaroh jahat menerusi dua saloran dan menghalakan serangan2 mereka kapada dua sasaran besar – melemahkan UMNO melalui PAS, dan melumpohkan MCA menerusi Gerakan dan parti2 politik China yang lain.
Pada pendapat mereka Pilehanraya telah memberikan kesempatan yang sangat baik kapada Komunis China untok melakukan perbuatan2 provokasi supaya timbul peristiwa2 sama ada besar atau pun kechil, dengan tujuan hendak menjayakan ranchangan mereka memulaukan Pilehanraya Kebangsaan ini. Lebeh luas mereka dapat menyebarkan perasaan bimbang, atau kechewa, atau pun takut, maka lebeh besar-lah harapan mereka untok menjayakan pemulauan itu.
Bila kempen Pilehanraya itu telah sa-paroh berjalan, mereka telah melancharkan kempen2 menulis dengan chat merah chogan2 kata dan tanda2 di-atas jalan2 raya dan tembok2 – merah ia-lah warna pertubohan Komunis.
Chogan2 kata ini menggesa tiap2 orang supaya memulaukan Pilehanraya dan yang lain mengandongi perkataan2 yang menyanjong tinggi sifat2 dan ajaran2 Mao Tze Tung. Mereka tidak peduli bahawa perbuatan mereka itu melanggar Undang2, dan amat-lah sukar bagi Kerajaan hendak menangkap mana-mana orang yang menulis chogan2 kata itu kerana chogan2 kata itu di-tulis pada malam yang gelap gelita tetapi tulisan-nya dapat di-bacha dengan jelas oleh semua orang di-siang hari yang terang benderang.
Mereka memperhebatkan kempen mereka itu dengan menggunakan anchaman terhadap keselamatan orang ramai, dan menyebarkan risalah2 di-kalangan orang2 China untok menggesa mereka supaya memulaukan Pilehanraya. Tujuan mereka jelas untok menunggu berlaku-nya sa-suatu peristiwa yang boleh mereka gunakan untok mengambil kesempatan bagi menjayakan ranchangan mereka itu.


Kesempatan itu timbul bila satu peristiwa telah berlaku pada 24hb April, ia-itu kira2 dua minggu sa-belum daripada Hari Mengundi. Pada kira2 jam 8.30 malam itu sa-orang pekerja UMNO bernama Enche’ Kassim Omar yang sedang dalam perjalanan pulang ka-rumah-nya telah melihat beberapa orang berkumpul di-kawasan Jelutong, Pulau Pinang.
Dia telah memberhentikan motosikal yang sedang di-naiki-nya untok melihat dan bertanya kerana pada fikiran-nya satu kemalangan telah berlaku.
Ketika itu juga dia telah di-serang oleh kumpulan orang yang ada di-situ dan telah di-bunoh dengan kejam-nya. Sa-telah itu mereka menchontengkan chat merah ka-seluroh badan mayat orang yang telah mereka bunoh itu.
Perbuatan mereka adalah satu pembunohan yang di-sengaja, dan boleh berlaku ka-atas sa-siapa jua pun. Pembunoh2-nya ia-lah Parti Buroh.
Pembunohan yang kejam ini tentu-lah telah menimbulkan rasa chemas di-kalangan Pasokan2 Keselamatan kerana kejadian itu boleh di-jadikan sebab terchetus-nya rusohan kaum. Oleh kerana bimbang berlaku-nya tindak balas, maka Kerajaan telah meminta keluarga si-mati dan pemimpin2 Melayu di-Pulau Pinang supaya bersabar, dan mereka telah bersetuju tidak menyebarkan berita pembunohan itu supaya Komunis tidak akan mendapat kesempatan untok menghalang Pilehanraya.
Kesabaran mereka itu telah memberi pertolongan yang sangat besar untok menyekat buat sementara waktu chita2 Komunis; tetapi mereka telah bertanggong-jawab mengalirkan darah ka-atas bumi.
Sa-puloh hari kemudian, ia-itu pada 4hb Mei, Komunis telah mendapat peluang yang sa-lama ini di-tunggu2-nya bila satu kejadian berlaku di-Negeri Selangor; kejadian ini berlaku enam hari sa-belum hari membuang undi.
Pada pagi2 hari itu, tiga orang mata2 yang sedang meronda telah bertembong dengan sa-kumpulan pemuda2 di-Kepong, yang terletak di-pinggir bandar Kuala Lumpur. Pemuda2 itu sedang menulis dengan chat tanda2 di-atas jalan raya. Bila di-chabar oleh mata2, mereka telah menentang mata2 itu dengan membalingkan kayu api, besi2 tajam, dan ketol2 besi, dan kemudian mereka telah berundor masuk ka-kawasan sa-buah pasar lama yang berdekatan.
Sa-lepas dari mengenalkan diri mereka, ketiga orang mata2 itu pun menghambat pemuda2 tersebut. Rupa-nya mereka keluar bersiap sedia untok menghadapi sa-barang kemungkinan dan memang hendak menchari gadoh, dan sekarang mereka telah dapat apa yang mereka mahu.
Mereka telah melawan bersunggoh2 hingga mata2 itu terpaksa melepaskan tembakan untok mempertahankan diri. Akhir-nya sa-orang dari pengachau2 itu telah terchedera, dan kemudian-nya mati di-Rumahsakit Umum kerana lukanya itu. Nama-nya ia-lah Lim Soon Seng, berumor dua puloh empat tahun. Keluarga dan rakan2-nya telah membawa mayat si-mati itu untok di-simpan di-Rumah Mayat di-Jalan Sultan, jalan yang sa-habis sebok di-bandar China Kuala Lumpur; mayat itu sa-patut-nya di-bawa balek ka-rumah-nya sendiri di-Kepong.
Si-mati bukan-lah sa-orang yang terkenal dan pada lazim-nya mayat-nya itu memadai-lah di-kebumikan dengan sa-chara sederhana, tetapi Komunis tidak hendak melepaskan peluang yang bagitu baik untok membuat sa-suatu yang boleh mendatangkan faedah kapada perjuangan mereka. Akhir-nya mereka dapat juga sa-orang dari rakan sa-perjuangan untok di-sanjong sa-bagai “Pahlawan” yang akan menjadi lambang perjuangan mereka.
Polis telah menerima permohonan untok mengadakan satu perarakan mayat pada 10hb Mei, ia-itu Hari Mengundi.
Tujuan mereka hendak mengadakan perarakan itu pada 10hb Mei sangat-lah jelas. Anasir2 yang menganjorkan perarakan itu berniat hendak menimbulkan satu kejadian yang akan menghalangkan Pilehanraya atau pun menchegah pembuangan undi pada hari itu.
Polis telah mengambil keputusan yang bijak dengan menolak permohonan hendak mengadakan perarakan pada hari itu, tetapi sa-telah ibu bapa si-mati dan pemimpin2 Parti Buroh Kepong bertalu2 membuat rayuan hendak mengadakan istiadat pengkebumian sa-chara terhormat, maka Polis telah bersetuju membenarkan perarakan mayat itu di-adakan pada 9hb Mei.
Tatkala membenarkan-nya, Polis telah meletakkan sharat2 yang ketat supaya perarakan itu melalui jalan2 yang tertentu, dan mereka yang hadzir atau mengiringi mayat itu hendak-lah di-hadkan kapada satu bilangan kechil mereka yang berkabong. Rengkas-nya istiadat pengkebumian itu hendak-lah di-adakan menurut sa-bagaimana yang lazim di-buat sahaja.
Meski pun bagitu, apa yang berlaku ia-lah perarakan mayat itu telah bertukar menjadi satu perarakan yang terbesar sa-kali pernah di-lihat di-bandar Kuala Lumpur. Dalam hal ini Komunis-lah yang bertanggong-jawab. Ia-nya tidak sa-kali2 merupakan satu perarakan mayat, tetapi lebeh merupakan satu tunjuk perasaan politik Komunis yang sa-habis2 liar.
Gambar2 yang saya siarkan dalam buku ini dapat mencheritakan sendiri peristiwa itu dan dapat membuktikan bahawa Komunis dan anasir2 jahat lain ada-lah bertanggong-jawab di-atas kejadian yang burok itu. Tunjok perasaan itu berjalan pada seluroh hari itu, sa-telah perarakan itu berjalan sa-jauh lapan batu dengan beribu2 orang mengambil bahagian di-dalam-nya atau menyaksikan-nya dari kaki lima atau pun di-tepi2 jalan.
Untok mengetahui dengan sah hal2 yang telah berlaku, saya kemudian-nya telah meminta supaya di-rakamkan kenyataan2 dari Pegawai2 Kanan Polis yang ada hubongan-nya dengan perarakan mayat itu atau pun yang menjaga hal2 kawalan dan keamanan sa-masa tunjok perasaan yang besar itu berlaku akibah dari perarakan itu.
Saya siarkan kenyataan2 itu di-sini supaya orang ramai di-Malaysia ini dapat mengetahui-nya dengan sa-jelas2-nya, sa-lain dari apa yang telah tersiar dan di-bacha dalam akhbar2, mengenai segala hal yang telah terjadi dan siapa yang berdiri di-belakang perarakan itu hingga menimbulkan berbagai2 rupa perbuatan provokasi (yang boleh menimbulkan kemarahan) sa-hari sa-belum dari Hari Mengundi.
Enche’ Abu Bakar bin Abdul Aziz, Pegawai Penjaga Daerah Polis Kuala Lumpur, telah menyatakan :-
“Pada 7hb Mei, 1969, bapa si-mati (Lim) telah di-panggil berjumpa saya untok menyiapkan peratoran2 bagi perarakan mayat anak-nya. Sa-lepas dari berjumpa dengan saya, dia telah bersetuju mengadakan perarakan mayat itu pada hari Juma’at, 9hb Mei, 1969. Sunggoh pun bagitu dia mengaku kapada saya yang dia tidak bertanggong-jawab di-atas segala persiapan2 bagi perarakan itu, dan dia akan bawa kemudian kelak orang2 yang bertanggong-jawab membuat persiapan2 itu untok berjumpa saya.
“Kemudian bapa si-mati sa-kali lagi datang di-temani oleh sa-orang lain bernama Yap Kau untok berunding dengan saya mengenai jalan2 yang akan di-lalui oleh perarakan itu. Rundingan itu tidak mengambil keputusan kerana Yap Kau berkata yang dia tidak mempunyai kuasa untok membuat keputusan.
“Keesokan-nya, 8hb Mei, 1969, Yap Kau, Miss Tan Siew Eng dan sa-orang Melayu telah datang ka-pejabat saya, tetapi bapa si-mati tidak bersama. Mereka berkata yang mereka telah menentukan sendiri jalan2-nya dengan menunjokkan kepada saya di-atas sa-keping kertas. Kemudian saya berhubong dengan Enche’ Mansor, Pegawai Penjaga Lalulintas, yang kemudian-nya telah datang ka-pejabat saya. Sa-telah itu kami telah membinchangkan bersama2 jalan2 yang akan di-lalui itu. jalan2 itu ia-lah sa-bagaimana yang telah di-terangkan oleh Enche’ Mansor dalam kenyataan-nya.
“Yap Kau telah memperkenalkan Miss Tan kapada saya sa-bagai salah sa-orang dari ahli2 yang mengatorkan perarakan mayat itu, dan kemudian-nya memperkenalkan Syed Hamid sa-bagai sa-orang ahli Jawatankuasa Penyelenggara yang menjaga hal2 mayat bagi perarakan itu. Kemudian saya telah memperkenalkan Enche’ Mansor kapada tiga orang itu.
“Kedua2 orang China itu, ia-itu Yap Kau dan Miss Tan, telah bercakap kapada kami dalam bahasa Melayu dan mereka faham bahasa itu. Syed Hamid telah hadzir bersama. Apakala saya tanya Syed Hamid kenapa dia datang, dia berkata dia datang untok memperhatikan supaya tidak akan timbul silap faham di-atas apa yang telah di-persetujukan, dan juga kerana dia salah sa-orang dari ahli2 jawatankuasa yang bertanggong-jawab untok menguruskan perarakan mayat itu.
“Sa-belum Syed Hamid meninggalkan pejabat saya, dia telah berkata “sekarang kita telah bersetuju.” Tujuan-nya berkata demikian ia-lah supaya kami tidak boleh lagi mengubah jalan2 yang telah pun di-persetujukan di-antara kita semua.
“Miss Tan juga berkata ia-itu untok mengelakkan dari menyakitkan hati mereka yang mengambil bahagian dalam perarakan itu, lebeh baik Polis tidak menghantar orang2-nya yang memakai uniform menjaga perarakan itu, lebeh2 lagi anggota Pasokan Simpanan (F.R.U). Dia berkata bahawa dengan ada-nya anggota2 Polis yang beruniform dari Pasokan Simpanan, maka orang2 yang akan mengambil bahagian dalam perarakan akan merasa sakit hati kerana si-mati yang telah di-tembak Polis itu telah di-anggap oleh mereka sa-bagai sa-orang “Pahlawan”. Mereka minta supaya lesen itu di-keluarkan atas nama Yap Kau.”
Yap Kau yang tersebut dalam kenyataan Enche’ Abu Bakar itu ia-lah sa-orang ahli Jawatankuasa Parti Buroh Chawangan Kepong. Miss Tan Siew Eng ia-lah Naib Pengerusi bagi chawangan itu. Orang Melayu yang mengenalkan diri-nya sa-bagai Syed Hamid ia-lah Syed Hamid bin Syed Ali yang menjadi Yang di-Pertua Persatuan Penuntut2 Universiti Malaya.
Anggota2 F.R.U ia-lah Pasokan Simpanan Persekutuan, ia-itu anggota2 pasokan Polis yang mendapat latehan yang tinggi mutu-nya, terutama sa-kali dalam kerja2 menyuraikan tunjok2 perasaan dan rusohan2.
Dari kenyataan itu dan dengan ada-nya tiga orang tersebut tadi, maka nyata-lah bahawa perarakan mayat itu telah di-ambil aleh dari keluarga si-mati oleh anasir2 politik yang mempunyai tujuan2 yang jahat supaya peluang itu dapat di-pergunakan untok membangkitkan anchaman politik yang berpanjangan.
Sa-benar-nya perkara membawa mayat ini hanya-lah satu perkara yang mudah dan kechil sahaja, tetapi mereka sengaja membesar2kan-nya.
Enche’ Mansor bin Mohd. Noor, Pegawai Penjaga Lalulintas, Polis Daerah Kuala Lumpur juga telah membuat satu kenyataan :-
“Pada jam 9.55 pagi, hari Khamis, 8hb. Mei, 1969, saya telah berada di-pejabat O.C.P.D untok berunding dengan-nya mengenai jalan2 yang akan di-lalui oleh perarakan mayat Lim Soon Seng. Pada jam 10.05 pagi, tiga orang telah datang ka-Pejabat O.C.P.D itu – mereka ia-lah Yap Kau, Tan Siew Eng (sa-orang perempuan China) Naib Pengerusi Parti Buroh Selangor, dan sa-orang Melayu, Syed Hamid bin Syed Ali.
“Ketiga2 orang ini telah datang ka-pejabat dan memohon kebenaran mengadakan perarakan mayat Lim Soon Seng. Mereka menuntut supaya perarakan itu melalui jalan2 yang telah di-tetapkan oleh mereka, tetapi O.C.P.D dan saya tidak bersetuju dengan jalan2 yang di-chadangkan oleh mereka.
“Saya berkeras supaya jalan2 yang patut di-lalui ia-lah daripada Jalan Sultan terus ka-Jalan Petaling, Jalan Kuching, Jalan Maxwell, Jalan Ipoh, kemudian terus ka-Kepong. Sa-balek-nya mereka menuntut jalan2 yang lain sa-bagaimana berikut :- Jalan Petaling, Jalan Kinabalu, Jalan Raja, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Ipoh.
“Ini bererti-lah perarakan itu akan melalui jalan2 di-tengah2 kota. Mereka berkeras hendak melalui jalan2 ini, sambil berkata bahawa sama ada Polis bersetuju atau pun tidak, mereka akan melalui juga jalan2 itu.
Oleh yang demikian saya terpaksa bersetuju dengan sharat bilangan orang2 yang akan mengikut dalam perarakan itu tidak-lah boleh lebeh dari sa-ribu. Kemudian O.C.P.D telah mengeluarkan lesen.”
Dari kenyataan-nya itu dapat-lah kita saksikan bahawa jalan2 yang di-chadangkan oleh Polis akan membawa perarakan itu melalui jalan2 yang kebanyakan-nya bersempadan dengan sa-panjang2 sungai, ia-itu jalan2 besar yang tidak melalui kawasan yang penoh dengan bangunan2.
Sementara jalan2 yang di-chadangkan oleh pehak yang menguruskan perarakan itu ia-lah jalan2 dari Utara ka-Selatan yang melalui tengah2 kota, yang penoh dengan kedai2 perniagaan. Jalan2 ini pada lazim-nya penoh sesak dengan orang ramai di-sapanjang siang hari dan sampai-lah ka-tengah malam.
Keadaan pada ketika itu meletakkan pehak Polis berada dalam kedudokan yang terdesak, kerana keesokan hari-nya ia-lah Hari Mengundi. Untok kepentingan Negara, maka mustahak-lah di-ambil segala langkah yang perlu bagi menghindarkan dari berlaku-nya sa-suatu perkara yang boleh menghalang Pilehanraya.
Sa-bagai pehak yang bertanggong-jawab untok menjaga undang2 dan keamanan, pehak Polis tidak bertujuan hendak membuka sa-barang peluang kapada pehak2 yang liar untok melakukan kekachauan.
Keluarga si-mati mempunyai hak untok membawa mayat, dan mengikut sa-bagaimana biasa, kena-lah mereka mendapatkan kebenaran dari Polis bagi mengadakan satu perarakan. Ini-lah chara hidup kita di-Malaysia, dan boleh di-katakan hampir pada sa-tiap hari kita dapat melihat perarakan yang sa-umpama itu berjalan di-Kuala Lumpur.


Polis tidak dapat membantah langkah menyerah persiapan2 mengadakan perarakan mayat itu kapada Parti Buroh Chawangan Kepong dan juga kapada anasir2 yang lain yang tidak ada kait-mengait dengan keluarga si-mati, tetapi pehak Polis sa-benar-nya faham dan mengerti tujuan pehak2 yang menganjorkan perarakan itu.
Oleh yang demikian tentu-lah pehak Polis perlu bersiap sedia untok menjalankan kewajipan mereka yang biasa dan berjaga2 untok menghadapi sa-barang tunjok perasaan yang mungkin timbul dari perarakan itu, tetapi mereka juga mesti berhati2 supaya kekachauan yang mungkin timbul itu tidak akan berlanjutan di-sapanjang hari itu.
Mereka cuma dapat meletakkan sharat2 yang tertentu untok perarakan itu, dan ini telah di-persetujukan di-antara kedua2 belah pehak dan juga pehak keluarga si-mati. Bagaimana persetujuan itu akan di-amalkan tidak-lah dapat di-agakkan sa-hingga keesokan hari-nya.
Di-dalam satu kenyataan yang terchatit, Enche’ Mansor bin Mohd. Noor telah melaporkan sa-bagaimana berikut :-
“Pada jam 8.45 pagi, 9hb. Mei, 1969, saya telah pergi ka-Rumah Mayat (Chik Sin Tong) di-Jalan Sultan untok menyaksikan sama ada persiapan2 dan peratoran2 bagi perarakan mayat itu di-jalankan sa-bagaimana yang telah di-persetujukan oleh Polis. Sa-kumpulan besar orang ramai telah berhimpun di-situ. Menurut lesen yang telah di-keluarkan, perarakan itu patut-lah di-mulakan pada jam 9.30 pagi, tetapi tidak di-mulakan sa-hingga 9.55 pagi.
“Perarakan itu sa-patut-nya membelok ka-kiri dari Jalan Sultan menghala ka-Bulatan Merdeka, tetapi sa-balek-nya telah membelok ka-kanan dan berjalan melalui Jalan Petaling, mereka telah menyorak2 dan mengejek2 Polis Lalulintas yang sedang bertugas dengan tujuan hendak menaikkan kemarahan mereka itu (Polis). Dengan berbelok ka-kanan, maka mereka telah melanggar sharat yang pertama.
“Kemudian perarakan itu telah berhenti di-penjuru Jalan Petaling dengan Jalan Cecil. Sa-masa di-situ mereka telah mula beruchap kapada orang ramai, menyanyi lagu2 dan menyebarkan risalah2 ajaran Mao, dan menampalkan risalah2 di-tembok2 dan tiang2 rumah2 kedai. Salah satu daripada risalah2 itu berbunyi “Rejim Tunku Abdul Rahman Kejam” ; dan yang satu lagi berbunyi “Ajaran Mao sahaja yang boleh di-amalkan di-sini”.
Mereka telah membawa sepandok2 gambar Mao dalam perarakan itu – saya tidak dapat menyatakan berapa banyak-kah sepandok2 gambar itu.
“Saya telah mendahului perarakan itu untok pergi ka-Foch Avenue dan telah menyoal ketua mereka yang berada di-kepala perarakan (kerana mereka telah mengikut jalan yang salah), “Kamu hendak ikut jalan mana?” Jawab-nya “Aku ta’ tahu dan aku ta’ peduli.”
“Perarakan itu telah berhenti tiap2 lima atau enam ela untok beruchap kapada beribu2 orang yang membanjiri kedua2 belah jalan raya. Ketika itu saya sedang berdiri di-hadapan Bangunan Malayan Banking dari mana saya dapat menyaksikan orang ramai telah bertambah2 ramai. Bilangan-nya sudah pun meningkat beribu2 orang, ia-itu berkali2 ganda melebehi dari sa-ribu orang yang telah dipersetujukan. Mereka bertempek “Polis anjing buruan Kerajaan.”
Dari laporan itu jelas-lah bahawa pehak polis telah bersabar daripada melakukan tindakan ka-atas perarakan itu. Sa-kali pun perarakan itu baru bergerak kira2 satu batu jauh-nya, tetapi jelas-lah bahawa mereka yang mengambil bahagian dalam perarakan itu bukan-lah sahaja terdiri daripada orang2 yang berkabong, sama ada yang di-upah atau sa-balek-nya, bahkan juga penunjok2 perasaan yang chuba hendak membangkitkan kekachauan, dan pemimpin2-nya tidak terdaya hendak mengawal perarakan itu. Penunjuk2 perasaan itu tahu bahawa Polis tidak akan menjalankan sa-barang tindakan kechuali ada sebab2 yang besar untok mereka berbuat bagitu.
Perbuatan2 provokasi ada-lah sa-bahagian daripada ranchangan mereka, tetapi usaha2 dan chabaran2 mereka tidak berjaya menyentoh perasaan Polis.
Kenyataan Enche’ Mansor bin Mohd. Noor yang telah di-chatitkan selanjut-nya memberikan gambaran yang umum mengenai dengan perarakan itu, dan menunjokkan kelakuan mereka yang telah mengambil bahagian, dan juga apa yang telah berlaku di-beberapa tempat di-sapanjang2 jalan yang di-lalui oleh perarakan itu. Kenyataan itu ada-lah sa-bagaimana berikut :-
“Apakala perarakan itu tiba di-penghujong Jalan Petaling berhadapan dengan Malayan Banking, mereka telah membelok ka-kanan masok ka-Jalan Yap Ah Loy, ia-itu jalan yang tidak di-benarkan, menghala ka-Jalan Klyne dan kemudian-nya berpusing masok ka-Jalan Mountbatten – semua jalan2 ini ada-lah jalan yang di-tegah masok.
“Kemudian mereka bergerak melalui Jalan Mountbatten hingga mereka sampai di-penjuru Jalan Mountbatten dengan Jalan Tuanku Abdul Rahman. Pada jam 11.25 pagi perarakan itu telah tiba di-penjuru jalan ini. Kemudian mereka bergerak perlahan2 menuju ka-Jalan Ipoh.
“Di-hadapan Bangunan MARA kira2 500 orang yang menaiki motosikal yang sedang menunggu di-situ telah menyertai perarakan itu. Pada ketika itu saya telah menulis sa-berapa banyak nombor2 motosikal itu. Mereka telah berhenti di-hadapan Bangunan MARA untok sa-kali lagi membuat uchapan kepada orang ramai.
“Pada jam 12.35 tengah hari mereka telah sampai di-hadapan Ibu Pejabat UMNO dan sa-kali lagi membuat uchapan kepada orang ramai dan mengeluarkan kata2 yang menghina.
“Pada jam 2.25 petang mereka telah sampai di-penjuru Jalan Jinjang dan Jalan Ipoh. Ketika itu hujan mulai turun.
“Pada jam 3.00 petang mereka telah tiba di-Ibu Pejabat Parti Buroh Malaysia, Kepong. Di-Kepong beribu2 orang telah berator di-kiri kanan jalan untok memberi minuman kapada mereka. Mereka telah berhenti sa-lama 45 minit di-tempat itu untok menyusun sa-mula perarakan tersebut.
“Pada jam 5.00 petang mereka telah sampai di-Balai Polis Kepong dan bergerak sa-hela sambil memberi uchapan kapada orang ramai dengan menyebarkan ajaran2 Mao dan memaki Polis. Perasaan orang ramai telah mula menjadi hangat dan kami menjangka kekachauan akan meletus di-saat itu.
“Pada jam 5.30 petang mereka telah tiba di-penjuru jalan kechil yang menuju masok ka-tanah perkuboran dan terus berjalan hala ka-perkuboran.
“Sa-telah itu saya telah balek dan tiba untok membuat laporan di-Pusat Kawalan pada jam 6.00 petang.
“Kelakuan orang2 yang mengikuti perarakan mayat itu amat-lah liar dan merupakan perbuatan provokasi, dan sa-kira-nya pehak polis tidak dapat menahan kesabaran maka tentu-lah kekachauan telah terchetus pada hari itu juga. Bilangan mereka tidak kurang dari 10,000 orang. Beribu2 orang mungkin terbunoh kira-nya kami tidak menahan sabar. Saya tidak shak lagi ini-lah yang mungkin berlaku. Mereka memang telah mengatorkan segala2-nya dengan rapi.

“Menurut Inspektor Sakunathan, dia telah melihat senjata2 di-sembunyikan di-dalam keranda dan mayat si-mati telah di-usong di-luar keranda itu dan di-balut dengan kain. Ini telah di-sahkan oleh Insepktor itu.”
Sikap polis yang bijak menghadapi keadaan yang sangat merbahaya yang telah di-timbulkan oleh Komunis dan puak2 pelampau kiri untok mengambil kesempatan dari perarakan mayat itu patut-lah di-beri kepujian yang sa-tinggi2-nya. Memandang kapada peristiwa2 yang telah berlaku kemudian-nya, dan kapada perasaan yang sa-makin bertambah hangat apakala perarakan itu sa-makin dekat dengan tanah perkuboran, maka kenyataan Enche’ Mansor itu boleh-lah di-katakan sederhana. Biar-lah saya mengulangi-nya “beribu2 orang mungkin terbunoh kira-nya kami tidak menahan sabar. Saya tidak shak lagi ini-lah yang mungkin terjadi.”Dari gambar2 yang telah di-ambil dan laporan2 yang telah di-buat, maka nyata-lah tunjok perasaan yang besar ini telah di-ranchang dan di-ator dengan rapi-nya. Nyata-lah bahawa dari sa’at Parti Buroh dengan sa-chara kebetulan mendapat sa-orang “Pahlawan,” maka Komunis dan puak pelampau kiri ini bertujuan hendak mengambil kesempatan itu untok kepentingan mereka dengan sa-penoh-nya.
Mereka telah berjaya mengambil aleh untok mengatorkan perarakan mayat itu. Mereka menuntut supaya perarakan mayat itu di-adakan pada Hari Mengundi. Mereka mengarahkan semua chawangan dan penyokong2 parti itu supaya bersiap sedia untok menggunakan sa-penoh2-nya perarakan mayat itu bagi kepentingan mereka. Dalam masa 5 hari mereka telah bersebok menyediakan beribu2 poster dan chogan2 kata. Mereka telah mengatorkan satu persatu-nya dengan tersusun rapi.
Tidak-lah mudah hendak mengumpulkan 500 buah motosikal untok berada di-satu tempat dan satu masa yang tertentu. Terkechuali untok perlumbaan motosikal, tetapi mereka telah berada dan menunggu untok bersama2 menyertai di-dalam perarakan itu di-pertengahan jalan. Kita tentu dapat menggambarkan bagaimana bising bunyi injin motosikal yang beratus2 itu dapat menaikkan lagi perasaan di-dalam suasana yang telah pun sedia hangat.


Ini mungkin bukan satu kejadian yang berlaku sa-chara kebetulan, dan bukan-nya perhimpunan yang terjadi dengan sendiri. Ia-nya telah di-ator dan di-ranchangkan terlebeh dahulu. Perarakan motosikal ini-lah satu2-nya peristiwa yang dapat menggambarkan bagaimana pehak Komunis telah bersunggoh2 berusaha untuk menggunakan perarakan mayat itu sa-bagai satu helah untok menimbulkan suasana yang tegang yang boleh merebak sa-hingga tidak terkawal lagi. Dengan itu mereka mengharapkan supaya Kota Kuala Lumpur dan seluroh Negara terperangkap di-dalam keadaan huru-hara.
Mereka telah gagal dalam usaha mereka yang besar ini. Sekarang soal-nya ia-lah sama ada mereka akan menchuba sa-kali lagi. Ketika itu tidak-lah dapat hendak di-agakkan sa-takat mana-kah kesan daripada peristiwa2 tegang di-sapanjang2 hari Juma’at itu akan menchachatkan Pilehanraya pada keesokan hari-nya.
Satu perkara yang nampak dengan jelas pada malam itu ia-lah sa-kali pun ada-nya seruan supaya memulaukan Pilehanraya, tetapi Pilehanraya pasti-lah berlangsong menurut seperti yang telah di-tetapkan.

Komunis sa-kali lagi gagal kerana bilangan pengundi2 yang telah keluar untok mengundi pada hari keesokan-nya ia-lah sa-habis2 ramai sa-kali dalam sejarah Malaysia.

280 comments:

1 – 200 of 280   Newer›   Newest»
tobeng said...

Mampos pencacai2 nak percaya.Diorang lebih percaya teori sorang prof cina apa ke lanciau ke namanya yg katanya ini semua rancangan tun razak untuk coup d etat terhadap kepimpinan tunku.Jadi rusuhan kaum 13 may adalah rancangan tun razak dan umno.

Kita tunggu cai mana yang menyalak dulu wuf wuf

Anonymous said...

Dlm situasi sekarang, yg dikatakan 'komunis' tu hina Islam & mesjid...takde bukti.

Yg ada bukti buat kerja macam tu, ialah UMNU !

Asal Bukan UMNU...yg lain, rakyat buleh terima!!!

Anonymous said...

KUALA LUMPUR 6 Sept ― Bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad beranggapan insiden memijak gambar dan membawa bendera Sang Saka Malaya ketika sambutan malam ambang kemerdekaan ke-55 minggu lalu, bukan kerja komunis! Ia berlaku akibat kerajaan yg lemah...!

“Semasa zaman saya 22 tahun sebagai Perdana Menteri tidak pernah berlaku perkara ini tiada siapa pijak gambar saya “ Ini berlaku kerana kerajaan kita lemah kita tidak mempunyai majoriti dua pertiga majoriti Parlimen ” katanya ketika majlis sepetang bersama beliau anjuran Kelab Pesara Kerajaan Lembah Pantai di sini.

Tambah pemimpin yg berpengaruh itu lagi apabila kerajaan yg memimpin negara ini lemah banyak pihak yg cuba untuk menentang mereka.

“Apabila kita kalah dua pertiga kita jadi lemah bila lemah orang berani bila lemah mereka pijak gambar-gambar kita ” tambahnya beliau.

...amik kau UMNU !!!

tobeng said...

Penjilat komunis dah masuk.Bukti macamana yg kau nak BS?Setahu aku masjid yg kau semayang jumaat(klu kau Islamlah) tadi pun kerajaan umno yg buat.Sebutkan satu masjid yg komunis buat?

tobeng said...

Straight to the point aje apa yg tun m cakap tu,kerajaan lemah sebab tak dapat 2/3 kuasa jadi pembangkang naik kepala.Aku tambah sikit lagi penguatkuasaan undang2 yg lemah,menteri kdn yg lembik.Part mana yg kau susah nak faham BS?

Anonymous said...

Bomo Siam said...
Dlm situasi sekarang, yg dikatakan 'komunis' tu hina Islam & mesjid...takde bukti.

Yg ada bukti buat kerja macam tu, ialah UMNU !

Asal Bukan UMNU...yg lain, rakyat buleh terima!!!

September 7, 2012 3:16 PM
-------------------

Kalo bukan UMNO , ape rakyat nak trime PAS...muahahahhah..PARTI ANUTAN SETAN....pork Nik dah kate , trime pertolongan SETAN pon ok...

Sbb tuh PAS boleh angkat AL KHALWATI jadi TImb Presiden..sok kalo Hardy boroi jalan...AL KHALWATI akan jadi PM berganding dgn ALJUBURI sbg PM 16 Sept...

FYI Pak bomo Sial ...AL JUBURI tu bkn UMNU/UMNO yg ANUgerah pd ANuwar tapi Marc Saboo AL KHALWATI yg anugerah...


Muahahahahah

Anonymous said...

tobeng 3:25 PM

Yg aku tahu, mesjid kariah aku ni....ya, 1/3 adalah sumbangan kerajaan negeri Perak. Selebihnya, hasil kutipan wakaf dari rakyat!

Masaalah nya, yg ramai mengimarahkan mesjid tu ialah puak2 pembangkang!

Mana bukti yg UMNU TIDAK hina mesjid...?

j3bat said...

Bomo Siam

What with you ? Something wrong Upstairs ?

Sebenarnya dalam situasi semasa yg waras fikiranya tidak akan meberima parti yang pejuangannya untuk
1.LGBT
2.kesamarataan Ugama
3.Menukarkan Perjuangan Negara
Islam kepada Negara Kebajikan acuan yahudi,
4. menerima pemimpin berfahaman Syiah,
5.memperjuangkan hudud bila time pilihanraya (ayam yg berkokok tu pun dah mati kata Tun M)bila menang kata hudud cuma 0.0001% time nak pilihanraya dah jadi 99.9999%
6. Janji tak ditepati, cuma dicapati (amat synonim dgn pakatan)
7. Mempercayai Bomo Siam (Syirik Akhbar)

Anonymous said...

tobeng 3:27 PM

Kenapa kekuatan sesebuah parti perlu bergantung pada pihak berkuasa undang2...?

Penguatkuasa undang2 tu mewakili sapa? Kenapa ianya lemah? Kenapa menterinya kelihatan lemah...?

...kerana parti yg memerintah tu sendiri yg lemah!!!

tobeng said...

Ikut tempatlah macha.Kalau kawasan kuat pembangkang dah tentulah yg ramai datang masjid geng pembangkang.Kalau kawasan umno takkan dap pula nak datang masjid.Bawa2lah berjalan tempat2 orang sikit BS.Tengok kat Johor,Melaka,NS siapa yg dtg masjid.

Kalau sungguh umno hina masjid kau bagilah bukti sini tengok.Sama2 kita hentam.Jangan cakap tara bukti macha.

tobeng said...

BS,kau ni cakap macam lagu bangau oh bangaulah.Kan tun dah cakap terang2 tu,kerajaan memerintah memang lemah sebab tak dapat 2/3 majoriti.Alahai..

Anonymous said...

Kenapa UMNU menghina 'komunis'?

Kerana 'komunis' dilihat mampu menggugat kekuasaan UMNU.

Begitu juga kini, UMNU hentam PAS kerana PAS adalah ancaman pd UMNU!

Kacang je...!!!

j3bat said...

Pemimpin UMNO dari kerajaan Barisan Nasional menyumbang 1/3 kepada kariah masjid, ini satu ciri penghinaan ?

Mana bukti UMNO hina masjid ? Sedangkan most of the masjid kat Malaysia ni sumbangan kerajaan Barisan Nasional yg dierajui oleh pemimpin dari UMNO. Berapa banyak Masjid kerajaan PAS bina di Kelantan ?

Anonymous said...

3:39 PM

Atas apa alasan sekali pun, kenapa di ganggu jemaah di dalam mesjid seperti yg berlaku di Aloq Setaq baru2 ni...!

Gerak Khas Perkasa!

...unit parti mana tuu ???

j3bat said...

UMNO menentang PAS sebab PAS punca pepecahan kepada Perpaduan Melayu (ikut definasi pelembangaan, Melayu adalah mereka yg berugama ISlam dan mengamalkan adat istiadat melayu). kacang jer !

Anonymous said...

3:41 PM

Pasai apa ianya LEMAH?

Ini yg rakyat nak dengaq...!!!

tobeng said...

BS 3:42 pm,

Salah.Umno tak menghina komunis kau tu tanpa bukti dan sebab.Kau aje yang lembab sejarah.Kau tak tahu ke Malaysia darurat disebabkan keganasan komunis berpuluh2 tahun.Kau ingat saja2 ke nak isyhtihar darurat?Apara dey

j3bat said...

Sudahlah yang meroyan dalam Masjid masa Dato Eskay nak bersumpah tu unit mana pulak ? Jangan jadi munafik la woooi dua-dua salah. So what ?

tobeng said...

BS macha.Apa bukti perkasa satu unit dalam parti umno?Bukti?Macam biasa haram takde,sembang aje deras

Anonymous said...

j3bat 3:45 PM

Perpaduan Melayu?

Isu yg hanya didendangkan oleh UMNU bila dah tersepit...!!!

1989...TGHH mohon pd UMNU utk bincang pasai 'perpaduan' ( time ni UMNU tengah kuat)

Apa UMNU kata? "Goto HELL for PAS!"

MELAYU TAK MUDAH LUPA...!!!

tobeng said...

Malaslah aku nak ulang tulis banyak2 kali,kau bacalah 20-30 kali kasi faham BS

j3bat said...

Melayu jadi lemah bila salam persaudaraan dihulur UMNO ditolak mentah-mentah oleh PAS.

Sebab tu kaum Musyrikin naik tochang, ada pembela ! tu pun tak tau ?

Anonymous said...

3:46 PM

Darurat tersebut kerana British mungkir janji dgn PKM & parti2 kiri lain dlm soal2 penaklukan Jepun...!

Anonymous said...

tobeng 3:48 PM

Apa bukti? Kuah kuaah kuaaah...!!!

tobeng said...

Sejarah itu berulang.Manusia bodoh aje yg tak mahu belajar dari sejarah,justeru akan buat kesilapan berulang2 juga.

Komunis sah2 cuba menjajah negara ini selepas merdeka dulu tapi pencacai macam BS jadikan komunis sebagai idola,asal bukan umno katanya

Anonymous said...
cara ni lh yg diikuti dan diamalkan oleh kumpulan anuwar,PKR dan DAP...termasuklh sahabat karib saya...bomo siam...mak bapak bomo siam pun sama kurang ajar...

Anonymous said...

j3bat 3:51 PM

Perpaduan Melayu?

Isu yg hanya didendangkan oleh UMNU bila dah tersepit...!!!

1989...TGHH mohon pd UMNU utk bincang pasai 'perpaduan' ( time ni UMNU tengah kuat)

Apa UMNU kata? "Goto HELL for PAS!"

MELAYU TAK MUDAH LUPA...!!!

tobeng said...

BS,kalau british tunaikan janji dia,Tanah Melayu akan jadi apa selepas tu?Siapa pegang TM?hahaha

Anonymous said...

tobeng 3:56 PM

Sejarah yg telah di milikpartikan oleh UMNU...???

Mmuuaahhahahaha...!!!

j3bat said...

Mana hang tau UMNO tak ikhlas ? hang dah belah dada pemimpin UMNO ?

Ni tolong baca kisah ini kisah sahabat Rasulullah saw, Usamah Zaid yang membunuh seorang tentera kafir di dalam perang. Sebelum dibunuh tentera itu telah mengucap Kalimah Syahadah.

Rasulullah saw menegur perbuatan sahabat itu, sahabat itu menyatakan alasan dia membunuh tentera itu kerana ucapan syahadahnya ialah untuk selamatkan diri. Lalu Rasulullah saw menyatakan kepada sahabat itu, "Engkau belah dada dia, engkau belah dada dia". Maksudnya Rasulullah saw larang bunuh sebab dia dah Islam secara zahirny iaitu kalimah syahadah.

Keikhlasan sesorang itu bukan hak kita yang menentukanya. Hak Allah.

Anonymous said...

tobeng 3:57 PM

Asal Bukan UMNU...!!!

Anonymous said...

Tak ada sesiapa yang memaksa PAS buat perpaduan dengan UMNO. Itu hanya cadangan UMNO dan jelas sudah di tolak PAS, dengan penolakan PAS isu perpaduan dah selesai.

tobeng said...

Stick to the topiclah BS.Sekarang topik komunis dan 13 may.Fokuslah sikit

Anonymous said...

3:58 PM

Mana ada dlm kamus UMNU akan erti 'keikhlasan'...!

Jika UMNU ikhlas...kiamatlah donia!!!

Anonymous said...

Allah Bersama UMNO... ABU.

Muahaaaaaa

Anonymous said...

tobeng 4:00 PM

Setiap topic, jgn hanya melihat setakat bawah tempurung je...!

Keluarlah dari kotak!!!

Anonymous said...

Kepada anak2 muda ..baca dengan teliti kisah benar ini supaya kalian memahaminya dan kalian dapat bandingkan dengan apa yang terjadi ini dengan situasi yang dilakukan oleh puak PR sekarang ini..jangan sampai pisang berbuah 2 kali..

Anonymous said...

Jika Mahathit sendiri, seorang yg digelar negarawan oleh UMNU, buleh kata segala masaalah yg terjadi kini adalah dari punca kerajaan yg lemah...

Apa lagi yg UMNU nak pertahankan...???

Anonymous said...

3:58 PM

Mana ada dlm kamus UMNU akan erti 'keikhlasan'...!

Jika UMNU ikhlas...kiamatlah donia!!!

....

Dalam kamus PAS ada tak erti 'keikhlasan' ?

Dalam Kamus PAS yang ada erti adalah 'kemunafikan'

Kiamat dunia oleh kemunafikan PAS...

Anonymous said...

May13....!

Jugak terjadi selepas 'Perikatan'...LEMAH!

Ada butui ka Tun...???

tobeng said...

BS,tempurung?Apa kau merepek ni?Setiap kali entri gap keluar kau merepek meraban tak ketahuan.Apakata lepas ni kau fokus sikit pada topik.Orang cerita komunis kau cerita pas.Kenapa kau tak cerita parti baath kat syria tu aje?Lagilah di luar tempurung kepala hotak kau

Anonymous said...

Jadi...kesimpulannya, segalanya yg berlaku kini, bukanlah kerana 'komunis' seperti yg dicanang UMNU tuu.....!

Tetapi kerana UMNU itu sendiri yg LEMAH...!!!

Ini kenyataan dari Mahathir! Negarawan Ulung UMNU...!!!

tobeng said...

Itu hukum cause and effectlah tu.Apa yang kau teruja sangat dgn kenyataan tun tu BS?kau tak faham ke saja nak buat spin bodoh lagi?

Anonymous said...

Tobeng...!

Komunis ka yg pijak & lanyak gambaq Najib itu hari...?

Komunis ka yg kibaq bendera Sang Saka Malaya pd malam tu...?

Anonymous said...

Jika Mahathit sendiri, seorang yg digelar negarawan oleh UMNU, buleh kata segala masaalah yg terjadi kini adalah dari punca kerajaan yg lemah...

Apa lagi yg UMNU nak pertahankan...???

.....

Apa salahnya kritik parti sendiri demi untuk menguatkan UMNU. Itulah kehebatan Mahatahir bukan seperti PAS tutup kelemahan sendiri. Dengan kritik Mahathir UMNU pasti berubah menjadi bertambah kuat. Pasti!!!

Anonymous said...

tobeng 4:10 PM

Aku sekedar ingin patahkan hujah GAP yg kata bahawa 'komunis' itu punca masaalah.

Puhhh...! Nasib baik Tun Mahathir tulun. Klu tak, mau berpeluh gak aku...!!!

tobeng said...

Bila parti pemerintah lemah sebab dapat kurang undi,kurang kerusi, secara semulajadinya kerajaan akan jadi lemah dan banyak penentangan sama ada secara terbuka atau tidak.Jadi parti pemerintah kena kuat,kena dapat banyak kerusi,kena menang 2/3 majoriti.Itu saja maksud tun.Apa yg kau nak spin lagi ni?

Benda ni valid untuk sesiapa saja termasuk pakatun kalau jadi kerajaan pun.

Anonymous said...

alo bomo siam cakaplah pasal HUDUD pasal pru dah dekat ni . lepas pru kita lupakan saja cerita hudud sampai pru 14 pula hidupkan semula..keh keh.inilah HUDUD bermusim.

Anonymous said...

Sejak dulu, pendirian aku ialah 'komunis' bukan kpd segala masaalah berkaitan kemerdekaan atau huru-hara dlm negara ini.

Cuba lihat, setiap kali huru hara berlaku (lepas merdeka), ialah ketika kerajaan pemerintah dlm kadaan nazak...!!!

Anonymous said...

...break jab! Nak urut kaki sat! Tergeliat main bola. Nanti sambung!
Assalamualaikum...

Anonymous said...

sdr tobeng tak payah layanlah si bomo siam tu..biasalah macam ketua umum dia juga video tu besi.

tobeng said...

BS,unsur komunis,sosialis,liberalis semua berbaur jadi satu.Itu yang timbul macam2 kekacauan termasuk pijak gambar,tunjuk bontot,kibar bendera majapahit sang saka bagai.

Gap buat entri pasal komunis kali ni sebab unsur komunis penyumbang terbesar.Komunis tak nampak.Tak ada yang berani mengaku komunis walaupun berjiwa komunis macam kau dan dap misalnya.

Anonymous said...

Mahathir kata UMNO lemah!!!!! sebab itu dipijak. Pedasnya kenyataan Negarawan Ulung Mahathir. Ini sebenarnya motivasi untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuatkan UMNO. Jangan terkejut kalau selepas ini UMNO akan tujuk kuat. Pembangkang yang bangang pasti ketar lutut.

Anonymous said...

Bila Dapig bersama PAPadom mereka...13 mei berlaku,

Bila Dapig bersama Pah, kebiadaban pulak berlaku

Bila Dapig ceraikan Pah...apa pulak akan berlaku?

tobeng said...

4:18pm,

Bukan apa,sekali-sekala nak juga layan machai upahan pakatun ni.Dia biasa buat kacau dalam ni,maklum makan gaji.Dia bukan ada point sangat pun,ingatkan adalah kualiti sikit cai2 upahan ni,maklumlah bukan sikit pakatun bayar,rupanya hampeh.

Anonymous said...

.break jab! Nak urut kaki sat! Tergeliat main bola. Nanti sambung!
Assalamualaikum...

September 7, 2012 4:18 PM

====

Sebenarnya Bomo Tokong Siam Sial dah ketar lutut sebab selepas ini UMNO akan tunjuk kuat, sebab itu Bomo Sial lari. Hidup!!!! Mahathir kerana kritikan TUN lah UMNO akan bertambah kuat. PAS apa ada, asyik puji diri sendiri, janji sorga, tapi kesian sendiri masuk neraka....Hidup!!!! Mahathir....

Anonymous said...

Tazkira Asar:

Empayar Islam roboh kerana perebutan kuasa.

Kalau benar pemerintah empayar pada masa itu lemah disebabkan pembangkang kuat...empayar tidak roboh sebaliknya kekal, yakni pembangkang jadi penerusnya.

Apa yang berlaku ialah pemerintah tidak sedar pembangkang menanam sifat khianat tetapi pembangkang tidaklah kuat...

justeru bila pembangkang naik menerusi tangga khianat, pembangkang yang lemah menjadikan empayar jatuh di timpa tangga...lemah dan runtuh.

TEOKRASI MAYA

Anonymous said...

May13....!

Jugak terjadi selepas 'Perikatan'...LEMAH!

Ada butui ka Tun...???

=====

Pura pura tak tau pula Bomo Sial, Perikatan lemah Tengku Letak jawatan, Tun Razak ambil alih. Lepas itu UMNO tujuk kuat, hasilnya MAGERAN, lintang pukang pembangkang lari dek ISA,.....muahaaaaaa

Anonymous said...

Bomo Siam said...

Kenapa UMNU menghina 'komunis'?

Kerana 'komunis' dilihat mampu menggugat kekuasaan UMNU.

Begitu juga kini, UMNU hentam PAS kerana PAS adalah ancaman pd UMNU!

Kacang je...!!!

**********************************

Tengok.. pandai2 je Bomo Siam tu kata Komunis = Pas.

Tapi memang pandai dan tepat pun.. Patut mat sabu puji komunis..hehe

-OghangKuale-

Anonymous said...

GAP DAH TULIS PASAL LIM KIT SIANG, LEPASTU HISHAM RAIS.
SYA INGIN TAHU LEBIH ANJUT SIAPA DAN KENAPA ASPAN ALIAS DAN ARIFF SABRI KUTUK UMNO HABIS ABISAN.
MESTI ADA SEBAB.

Anonymous said...

MENGANGGAP KOMUNIS ADALAH CINA DAN CINA ADALAH KOMUNIS ADALAH TIDAK BETUL.

MUNGKIN ADA BANGSA LAIN TERMASUK MUKMIN YANG DALAM DIAM TERPIKAT DENGAN KOMUNISME.

Anonymous said...

5.00,

sebabnya?

hampa, kecewa tetapi tidak muhasabah diri.

Anonymous said...

Aku tgk BOMO SIAM cukup sakan spin dgn loyar buruknya. Org2 mcm ni LOOSER srbnya, hnya bijak main kata2, mau hantr pi Palestin mengadap Rejim Zionist baru dia tahu betapa Rahmat Allah itu melimpah di bumi Malaysia dibawah krjn UMNO.

Anonymous said...

Bomo Suam.. Bomo Suam.. Tak habis2 spin cerita. Kalau dah 1x2=2 lah jawapannya takan 3 kot. Tun M cakap lain dia spin lain.. UMNO lemah tu maksudnya UMNO bukan dlm majoriti 2/3 atau suara majoriti penuh dlm Parlimen. Bukan lemah dalaman parti. Otak dia ni mmg dah set penyakit A.B.U (asal bukan umno) tu yg meracau semacam aje.........

Anonymous said...

UMNO dh laukan apa yg terbaik sejak Merdeka. Kita diuji dengan kebanjiran warga asing yang masing2 sudah ada BENUA besar-CINA dan INDIA! Kepualaun tanah Melayu yg sekangkang kera ini shjlah yg kita bangsa Melayu ada. Mana ada benua lain lg buat kita jika tanah sekerat inipun bangsa2 benua besar mahukan. Melayu2 lupa diri yg entah mcm mana otak mereka berfikir 'diluar kotak' manusia yg sihat dan beriman masih mengagungkan Komunis, Cina dan kafir2 yg memusuhi UMNU dgn taktik2 licik dan perang saraf yg hebat sehingga Melayu2 ini hany anmpak UMNO buruk dr hujung rambut sehingga hujung kaki!

Allah uji kita tanah sekerat ini dgn Cina dan India kafir yg ramai dan berusaha untuk tumbangkan kita. Berebut kuasa dan kekayaan yg ada di tanah ini.. apalah nasib kita di masa hadapan. Benua mana lagi anak cucu kita mahu bina rumah? Rumah yg ada sekarang sudah mula 'dijajah', harga rumah seolah2 dijajah oleh kafir CINA, isyarat menghalau Melayu balik hutan!

Tapi masih buta Melayu2 spt BOMO SIAM, masih meloyar buruk dan bergembira atas ktidakstabilan ini. Sedih dan berserah pd Allah Yang Maha Esa.. apakah kesudahan 'peperangan' ini.. Semoga yg HAQ jelas dr yg BATHIL! Berilah kemenangan pd org2 HAQ-yakni org yg ikhals beriman!!AMINN

Anonymous said...

Bomoh sie mmg lahanat. Tak faham siasah/politik. Yg tahu main belasah je.
Tobeng ko buang karen layan makhluk ni.

Anonymous said...

Dlm situasi sekarang, yg dikatakan 'komunis' tu hina Islam & mesjid...takde bukti.

Yg ada bukti buat kerja macam tu, ialah UMNU !

Asal Bukan UMNU...yg lain, rakyat buleh terima!!!

Anonymous said...

Sejak dulu, pendirian aku ialah 'komunis' bukan kpd segala masaalah berkaitan kemerdekaan atau huru-hara dlm negara ini.

Cuba lihat, setiap kali huru hara berlaku (lepas merdeka), ialah ketika kerajaan pemerintah dlm kadaan nazak...!!!

Mmuuaahhahahaha...!!!

Anonymous said...

Sedari kecil kita diberitahu bahawa komunis adalah pengganas dan jahat. Parti Komunis Malaya(PKM) atau Bintang Tiga sentiasa disurahkan orang tua atau difilemkan sebagai gerombolan yg bangsat, khianat, laknat, membunuh, merogol dan sebagainya.

Biasanya ahli PKM yg ditonjolkan adalah dari keturunan cina dan ketuanya ialah Chin Peng. Manakala Komunis Melayu yg terkenal ialah Rashid Maidin selain Abdullah CD, Suriani Abdullah dan Shamsiah Fakeh. Tidak ramai orang Melayu yg diketahui menjadi komunis selain mereka. Maka komunis itu sangat sinonim dengan orang2 cina.

Kenapakah komunis wujud di Tanah Melayu dam betulkah mereka jahat? Persoalan ini tidak pernah dijawab dengan adil oleh kerajaan...!

Macam cerita combat daaa...!!! Kuah kuaah kuaaah!

Anonymous said...

Propaganda besar yg berjaya ditanam oleh British dan pemodal kapitalis dunia dalam kepala anak2 bangsa terjajah.

Sistem ekonomi yg terbaik adalah sistem modal kapitalis. Untuk orang Islam sistem itu akan diolah dan dicampur sedikit dengan istilah seperti riba’, musyarakah, muamalat dan sebagainya asalkan jangan ada bau komunis sudahlah.

Kenapalah agaknya umat Islam secara menyeluruh tidak pernah nampak bahawa yg mereka setujui itu bukanlah sistem hakiki ekonomi Islam. Mereka hanya patuh sahaja apa yang diwariskan British, Belanda, Perancis, Amerika dan sebagainya.

Oleh kerana British mengatakan PKM itu jahat maka sampai hari inilah mereka itu tetap jahat. Jangan berkawan dengan mereka kerana merekalah yg menyebabkan kaki dan tangan polis hutan kita putus dan cacat seumur hidup. Kerana merekalah kita akan sesat dunia dan akhirat...!

Cuba tgk cerita combat...sapa yg jahat?

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Kenapa komunis boleh timbul di Tanah Melayu? Apa pula jenis perjuangan mereka dan kenapa mereka berjuang begitu teruk sekali.

Ini tidak ditulis secara adil dalam buku tawarikh Tanah Melayu. Mereka hanyalah pengganas yg melawan 'kerajaan'.

Kalau kita teliti sejarah secara komprehensisf maka kita akan dapati bahawa komunis inilah yg melawan ‘orang putih’ secara agresif. Kerajaan yg dilawan itu sejak 1948 hinggalah 1960 adalah 'Kerajaan British'. Manakala polis dan askar Melayu di mata British hanyalah ‘gurkha’ sama seperti askar gurkha sebenar yg dibawa masuk untuk menjaga kepentingan British...!!!

Anonymous said...

Tindakan sesetengah pihak bertindak biadab sekarang adalah kerana diajar oleh UMNU.

Pemimpin UMNU lupa, budaya ini dimulai oleh pemimpin UMNU dan merekalah gurunya.

"Rosak ikan bermula di kepala, rosak rakyat kerana pemimpinnya1"

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Rosak ikan bermula di kepala, rosak rakyat kerana pemimpinnya1"memang betul....iaitu pemimpin PAS.PKR dan DAP

Anonymous said...

Fish rotten from the head---- who is heading malaysia government of the day? >>>>simple answer..... UMNO

UMNO rotten whole boddy.

Anonymous said...

tukar kerajaan umno/bn yg dah busuk kepala tu baru seluruh agensi kerajaan..ABU

Anonymous said...

APA POLIS BUAT TERHADAP PROVOKATIF MILITAN UMNO

Naib Presiden PAS Datuk Mahfuz Omar berkata, tindakan membaling kasut di dalam masjid lebih hina daripada memijak gambar perdana menteri dan isterinya.

Ini kerana, katanya, masjid merupakan tempat suci dan dikira rumah Allah.

NONEJusteru, beliau mempersoalkan tindakan kerajaan dan akhbar arus perdana membesar-besarkan insiden memijak gambar melebihi insiden di sebuah masjid di Alor Setar baru-baru ini.

"Adakah gambar lebih suci daripada masjid, rumah Allah?" soalnya.

Beliau merujuk kepada insiden minggu lalu apabila anggota kumpulan pendesak Melayu didakwa membuat kacau tazkirah Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim di masjid

nabi ajees said...

Bomo Siam.

Kali ini, ayat ko mmg mantap. bukti melayu mcm UMNU nih mmg bodo. Fakta pun kira power.

Puak2 UMNU sekelian, nilai sendiri pemimpin2 kamu secara jujur. sebenarnya ramai yg berperangai seperti Jack Sparrow!

Selain TDM, yg lain2 aku mmg tidak respect langsung! Paling teruk pak bLah bodowi!

nabi ajees said...

Tanda Putra: Sa-buah pilem pembodekkan bapaknya Najeeb!!!

Blah lah!!!! kaki bodek!!!

Anonymous said...

LAGI PROVOKATIF FANATIK BN, MANA SIASATAN, MANA TANGKAPAN, MANA GARI..???

Terdapat juga gambar menyaksikan gambar kain rentang yang digantung di Shah Alam menunjukkan kedua-dua pemimpin kanan PAS ( Datuk Nik Aziz Nik Mat & Datuk Seri Abdul Hadi Awang) ini dikencing dengan jelas.

Seorang daripadanya kelihatan memakai kemeja-T BN.Anonymous said...

Mana ada khutbah masjid sebelum merdeka 31 ogos 2012 baca teks tak boleh pijak/tunggeng kat gambar PEMIMPIN?

nampak sangat umno peralat masjid... tp bila khatib baca khutbah raya soal NAHI MUNKAR- rasuah, tipu pilihanraya, pemimpin boros, pemimpin tolak hukum Allah.... Perkasa barua umno yg anti nahi munkar tuu lapor polis....

Anonymous said...

DWI STANDARD POLIS

Naib Ketua, Dewan Pemuda PAS Malaysia (DPPM), Dr Raja Ahmad Al Hiss dalam kenyataannya membidas kenyataan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Mohamad Salleh yang menafikan pasukan keselamatan pilih kasih dengan bertindak terhadap pelajar yang memijak gambar Perdana Menteri tetapi membiarkan insiden sama terhadap pemimpin pembangkang.

DPPM sebaliknya tetap menganggap pihak polis sebenarnya mengamalkan dwi standard dalam memastikan keselamatan negara.

Katanya, insiden memijak gambar sebenarnya bukan hanya berlaku ke atas PM, malah pemimpin pembangkang juga dilakukan sebelum ini.

"Malah ada gambar YAB Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat, Menteri Besar Kelantan dikencing suatu ketika dahulu. Apa tindakan polis ketika kejadian tersebut?" soal Raja Ahmad

Anonymous said...

"
Rosak ikan bermula di kepala,rosak penyokong kerana pemimpinnya "

Begitulah kebenaran seorang pemimpin pembangkang yng telah di namakan AL JUBORI oleh sahabatnya,disergah BERTAUBAT oleh abang besarnya. Anwar adalah objek negative yng sempurna kpd "rakyatnya"!

Ketaksuban yng gila utk menjadi PM kini menjadi sumber inspirasi kepada anak2 muda bersikap kurang ajar.

Bagaikn termakan nasi kangkang pengikut Anwar seperti segerombolan manusia bongok yng mengikut shj arahan tuannya dan melakukn apa sahaja yng tidak baik untuk mengembirakan seorang munafik yng gila!
Anonymous said...

Undang2 Rimba UMNU....!

Depa buat takpa, org lain buat takleh !

Pd depa 'komunis' tu crook, depa tu hero...!

...budak2 tadika permata, buleh la depa muhung !!!

Anonymous said...

8:14

N.Ajis memang patut kena kencing kerana menolak usaha2 untk orng islam bersatu.
Malah sanggup merima batuan syaitan demi dendam lamanya kepada umno.

ITUKAH SIFAT DAN SIKAP SEORANG ULAMAK?


EXpas

Anonymous said...

Kenapa pula ‘Cina mata sepet’ pula yg galak mahu usir British dari Tanah Melayu dan bukannya orang Melayu sendiri.

Jawabnya mereka itu sejak dari zaman Jepun lagi sudah mahu halau Jepun dan diteruskan setelah British masuk semula. Britishlah yg membekalkan senjata kepada komunis2 tersebut untuk lawan Jepun.

Sudah lupakah sejarah itu?

Perjuangan utama mereka adalah 'menghalau penjajah' keluar dari Tanah Melayu tidak kira siapa pun! Ini gagal difahami oleh askar, polis dan ahli politik Melayu ketika itu...!Anonymous said...

Bomo Siam ni sebenarnya adalah Mat Sapu. Tgk point dia semua sama mcm Mat Sapu. Mmg dasar pukimak punya orang

Anonymous said...

Kenapa Mohd Ammar boleh kena buang dari Kolej sedangkan Kalid "Musibat" Ismat dan Adam Adli cuma kena gantung pengajian jer

Anonymous said...

Sesiapa yg tidak mengikut orang Melayu UMNU maka mereka adalah musuh Tanah Melayu.

Itulah yg diajarkan oleh British dan setelah merdeka pun hegemoni mereka tetap bertahan di Tanah Melayu Merdeka atas alasan memutihkan kawasan hitam zaman darurat.

Hal inilah samalah dengan apa yg berlaku di Iraq atau Afghanistan. Pihak yg menentang 'pencerobohan' Amerika dikatakan pengganas.

Semasa Amerika memasuki Iraq ‘membawa demokrasi’ dan menyedut hasil bumi Iraq, puak2 patriotik ini menentang. Apabila Amerika keluar mereka tetap juga menentang kerajaan yg ada kerana kerajaan yg ada made in Amerika.

Selamanya atau mungkin sehingga 50 tahun akan datang mereka tetap menentang & di copkan sebagai pengganas.

Barangkali sesetengah dari kita melihat mereka sebagai wira bangsa namun mereka dipandang sebagai 'penganas' di mata kerajaan Iraq sekarang yg merdeka kununnya...!!!

Anonymous said...

wa tabik sama bomo sbb umno suda buat manyak cilaka!!!!

umno suda jd antu aaa.. sluma olang suda takut n binci sama dia!

umno hati busuk punya olang... oooo

Anonymous said...

PKM adalah pengganas di mata kerajaan dan askar Melayu...!

Setelah negara merdeka dan pemikiran rakyat diasuh dengan politik perkauman maka kesakitan melihat Cina komunis atau Cina yg simpati komunis bertambah-tambah. Maka sebarang usaha membawa balik Chin Peng hanyalah dilihat dari sudut perkauman iaitu orang Cina merdeka mahu membawa balik Cina komunis!

Persoalan yg besar dlm kepala aku mengenai sikap UMNU ni ialah, bagaimana jika ditakdirkan Chin Peng itu MELAYU...???

Anonymous said...

BS 8.41

umno cukup manis dgn imperialis USA & zionis Israel kafir harbi bunuh ratusan ribu umat Islam diserta dunia....

Anonymous said...

Abg Bomo,

Ada komen pd posting artikel kat bawah tuduh Abg tk semayang jumaat..krn masih txt walhal dh lanjut masuk waktu...apa citer...?

Abg lupa ke ini hari jumaat?

Anonymous said...

lu punya ati banyak wangi ka
..bolo punya olang...nia ma chow hai

Anonymous said...

kalau chin peng tu melayu?.....aku ludah muka dia...tak layak dia jadi melayu....

Anonymous said...

aku dah kata yang bomo siam ni lim kit siang. yang kau layan buat apa.

Anonymous said...

BS

yg dikatakan komunis melayu

MUSA AHMAD

ABDULLAH CD

SAMSIAH FAKIH

tapi pd tahun 70han
ada tiga ABDUL diISAkan kerana dikatakan olae umno bhw mereka dibawah pengaruh komunis..

ABDULLAH MAJID
ABDULLAH AHMAD
ABDUL SAMAD ISMAIL

Anonymous said...

ari tu aku tanya dia pasal. Apa masalahnya dengan selogan "JANJI DITEPATI" korang tau apa dia jawab. dia cerita pasal jubor anuar best. tak ke gila tu namanya.

Anonymous said...

tp apa komen DKL...

TUN RAZAK ARAH TAHAN TIGA ABDUL??

Bekas timbalan menteri, Tan Sri Abdullah Ahmad percaya penahanannya di bawah undang-undang ISA selama lima tahun ketika pentadbiran Tun Hussein Onn merupakan konspirasi politik individu tertentu.

NONEDalam wawancara dengan Malaysiakini minggu lalu, Abdullah – yang popular dengan nama Dollah Kok Lanas – menyebut beberapa nama tokoh dan juga peristiwa penting yang berlaku menjelang penahanannya pada 1976.

Perdana menteri kedua Tun Abdul Razak Hussein meninggal dunia pada Januari tahun berkenaan dan tujuh bulan kemudian, Abdullah merengkok di dalam tahanan kerana didakwa seorang komunis.

Abdul Razak kemudiannya digantikan Tun Hussein Onn yang telah menemuinya beberapa kali untuk memberi amaran mengenai penahanan tersebut, kata Dollah.

NONE"Tun Hussein beritahu saya 'Tahan ini, bukan apa. I percaya you bukan komunis tapi kita nak tahan Harun Idris ini (menteri besar Selangor dan ketua pemuda Umno pada itu) kerana rasuah.

"'Sebab ada dua puak, kita perlu buat pengimbangan. Pergilah untuk enam bulan'," kata Dollah, yang menambah, beliau menyetujui saranan berkenaan.

Dollah, 38 pada waktu itu, bagaimanapun ditahan selama lima tahun – diasingkan selama dua tahun dan selebihnya bersama tahanan lain pada waktu itu termasuk Dr Syed Husin Ali, Kassim Ahmad dan Abdullah Majid.

Dengan berjenaka, bekas penasihat Tun Razak itu berkata beliau "mungkin menjadi perdana menteri atau setidak-tidaknya timbalan perdana menteri atau menteri kanan" sekiranya tidak ditahan bawah ISA.

NONEHarun Idris pula dipecat daripada Umno apabila enggan meletak jawatan berhubung dakwaan rasuah dan kemudiannya dituduh dimahkamah dan dihukum penjara selama lima tahun.

Dollah juga menimbulkan mengenai peranan menteri dalam negeri waktu itu, Tun Muhammad Ghazali Shafie yang menurutnya, bercita-cita untuk menjadi timbalan perdana menteri.
Bagaimanapun, ucapan Tun Razak di perhimpunan agung Umno 1975 yang ditulis Dollah menyatakan sokongan kepada tiga calon naib presiden – Dr Mahathir Mohamad, Tengku Razaleigh Hamzah dan Ghafar Baba.
Semua pencabar lain, termasuk Ghazali, tewas dalam pemilihan parti tersebut.


Ulasan saya, sebanarnya penahanan ini dibuat atas arahan Tun Razak kepada Hussein. Razak di saat-saat akhir kecewa belilau dikelilingi oleh ejen komunis, Tiga Abdul. Sebab itu beliau meninggalkan wasiat kepada Hussein untuk menangkap Tiga Abdul di bawah ISA dan tahan Datuk Harun di atas kes rasuah.
Posted by fakhrul at 20:09

Anonymous said...

Musa Ahmad selaku Pengerusi Parti Komunis Malaya menyatakan komunis bukan pejuang kemerdekaan sebaliknya pejuangan komunis adalah untuk membawa negara ini supaya berkiblatkan dan bernaung dibawah komunis China.

Kenyataan Musa Ahmad ini diambil semasa wawancara di RTM pada tahun 1981....

Apakah ini syarat utk beliau kembali ke Malaysia...walaupun terpaksa berbohong ?

Jika Pengerusi PKM buleh kembali ke Malaysia, kenapa Chin Peng, yg dianugerahkan Order of the British Empire (OBE) dan dua pingat kerana membantu British melawan pendudukan Jepun di Malaya dalam Perang Dunia Kedua...dilarang kembali ???

Anonymous said...

8:50 PM

Hari ni memang aku uzur sikit. Memang aku tak Jumaat tadi. Zohor pun atas kerusi je...!

Isu negara ke ni...?

Kuah kuaah kuaaah!

Anonymous said...

BS

Amalan syaitan konspirasi umno semakin membusuk dimuka dunia...

Allah maha tepati janjiNya.... doa orang dizalimi, mangsa konspirasi syaitan umno....

Anonymous said...

AKU TAKUT BKN UMNO YG TERBALIK TP ENGKO ORANG SEMUA YG PENCACAI DIBAYAR DAP CINA.....

tobeng said...

Kalau aku dapat upah macam bongok siam,nak juga aku ngadap blog 24 jam huhuhu.

tobeng said...

BS uzur pun kena kerja ka macha.Kesiaann..amik MC lah,takkan bos marah jugak

Anonymous said...

Bomo hitam uzur sokmo......dosa fitnah orang byk sgt kotttt...

tobeng said...

BS tak boleh faham kenapa cina ramai join PKM lawan jepun.Kendian bila british mungkir janji diorang lawan british.BS ingat komunis2 ni pejuang kemerdekaan.Hahaha cikai punya cara berfikir,patutlah mudah tertipu

Anonymous said...

lagi...TEORI KONSPIRASI UMNO SESAMA UMNO

Pada awal tahun 80'an negara dikejutkan dengan penglibatan sdr Siddiq Ghouse (Setiausaha Politik Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad, Perdana Menteri pada ketika itu) sebagai agen KGB (agen perisikan Soviet Union). Tindakan tegas telah diambil oleh kerajaan dibawah kepimpinan Almarhum Tun Hussien Onn terhadap pengkhianat tersebut. Datuk Harun Idris juga pernah menulis sebuah buku berhubung dengan gerakan Free Mason tajaan Yahudi Zionis dengan mengemukakan beberapa nama pertubuhan dan individu tertentu yang turut terlibat dengan gerakan ini. Berdasarkan kepada beberapa peristiwa dan catitan ini jelas kepada kita bahawa negara kita tidak terlepas dari terjebak dengan kegiatan yang mengkhianati negara.sebab itu kes Liawat I & II, video lucah keluaran UMNO amat diragui rakyat sepanjang sejarah.... kecuali macai2 totok lanun2 umno!!!

Anonymous said...

tobeng 9:18 PM

Hg semak komen aku jam 4:18 PM tadi....main bola punyak pasai la!

Aku ni kan ke Messi...budak2 tu balun le!

Kuah kuaah kuaaah!!!

tobeng said...

BS tak tahu yang cina2 join PKM semata2 kerana mempertahankan diri dari jepun yg memusuhi cina dan sedang berperang dengan negara China sana.

Cina takut jepun hantam diorang di Tanah Melayu sebab itu cina2 angkat senjata yg dibekalkan british.British pula peralatkan cina yg mempertahankan diri untuk melawan jepun yg menjadi musuh british dalam WW2.Kira win-win situation

Anonymous said...

9:11Bagaimana sdr boleh percaya dgn kaenyataan2 untk sedapkn hati di 9:11am.

Setelah bermunajat dgn tok guru yng mursyid,mendoakn pemimpin umno pecah perut,menurunkan bala dan sebagainya BN/umno masih mendapat keredaan Allah swt untk memimpin!

Tidakah sdr terpanggil utk memikirkanya?

Anonymous said...

U bodo sejarah kominis......u tau ke yg musa ahmad tu pernah dipecat dari menjadi pengerusi pkm........jahil tukil mung ni.

Anonymous said...

Abg Bomo 909,

Bkn apa Abg.... ada sbhgian org tu krn isu negara dtg ke stadium dr asar sampai habis maghrib..!

... tp Abg takleh si Yam hantar abg kemasjid tadi...?

Semayang jer dlm kereta sambil duduk...!

tobeng said...

BS macamlah aku percaya kelentong kau tu

Anonymous said...

Bomo***(bintang tiga)

Sah korang ni dah dirosakkan minda oleh AlJuburi and co. Komunis pon nak disanjung kenape? Sejarah dah tertulis tujuan asal Komunis dtg adalah untuk merampas tanah jajahan British-Jepun-British-Malaysia. Terbukti mereka menentang semua pemerintah. Jadi apa yg sebenar mereka nak??? Tak payah guna fakta buku teks sekolah/wikipedia fikir guna otak jgn guna lutut.

tobeng said...

Anon,
Bang nuar kau punya nama pun ada dalam freemason kau tak tahu ke?huhuhu

Anonymous said...

Tu kena tanya mat sabun dgn kapal kerna dia yg kata nuar meliwat.....hehehe...

Anonymous said...

sokong..tok bomo..tapi perasap kemeyan cheq tak mau....

Anonymous said...

Keengganan PKM meletakkan senjata selepas Malaya merdeka amat berkait rapat dengan kegagalan Rundingan Baling yang diadakan pada Disember 1955 antara PKM dan Kerajaan Malaya.

Kajian Profesor Madya dan Sarjana Tamu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM Dr Mohamed Salleh Lamry dalam bukunya, ‘Gerakan kiri Melayu dalam perjuangan kemerdekaan’ (GKMDPK) banyak menghuraikan faktor mengapa PKM enggan meletakkan senjata setelah negara mencapai kemerdekaan.

Antara syarat utama perdamaian yg digariskan dalam Rundingan Baling oleh Kerajaan yg ketika itu masih di bawah penguasaan British dalam rundingan itu ialah bekas anggota PKM akan ditahan di bawah Akta ISA untuk disoal siasat.

Sedangkan bagi Chin Peng, jika ditahan dan disoal siasat adalah sama dengan menyerah diri bagi seseorang penjenayah sekaligus menunjukkan perjuangan mereka menentang penjajah sebelumnya tidak diiktiraf...!

Lihatlah bagaimana putaq belitnya Tunku dgn boss Britishnya...!!!

Anonymous said...

Lagi pun kan, menurut Said Zahari, melalui ‘Meniti lautan gelora: Sebuah memoir politik’ terbitan Utusan Publications, pada 2001, Perdana Menteri yg pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj memang dari mulanya tidak mengkehendaki Rundingan Baling itu berjaya.

“No, I am not. I never wanted it to be a success,” demikian ucap Tunku kepada Said Zahari seperti yg dicatatkan di dalam memoir beliau itu...!

Sapa yg besaq punya penipu dlm hal ni...???

Anonymous said...

kalo chin peng balik msia pun bagus berkoyan2 kes jenayah pembunuhan atas arahan dia boleh dibicarakan di mahkamah. akhirnya ke tali gantung jugak. adik beradik atuk aku salah seorang mangsa keganasan chin peng. atuk aku hampir2 nak kena nasib baik cina kampung kenal dan selamatkan atuk aku.

Anonymous said...

9:25 PM

Si Yam pun 'uzur' gak! Dah 3 hari dahhh...!!!

Mmuuaahhahahaha...!!!

Anonymous said...

Bomo***(bintang tiga)
Britau aku apakah tujuan PKM tuntut kemerdekaan? Mereka orang melayu ke?
Terang2 bossnya kaum cina bernama Chin Peng! Seorang yg menjunjung ideologi komunis yg jauh terpesong dari Islam.

tobeng said...

Bs tunku taklah sebodoh kau untuk penuhi semua tuntutan chin peng.Kerajaan tawarkan pengampunan beramai2 pun dah cukup baik.Tapi chin peng mahu lebih,mahu dibenarkan parti komunis dihalalkan bergerak bebas di Tanah Melayu.

Anonymous said...

Citizens International melalui pengerusinya SM Mohamed Idris, berkata perjanjian PKM dengan Malaysia pada Disember 1989 membenarkan bekas pemimpin gerakan gerila itu pulang ke tanahair dan menetap.

Citizens International juga menggesa kerajaan menghormati butiran perjanjian tersebut yg dibuat 12 Disember, dua dekad lalu...!

Apa kata UMNU...???

tobeng said...

PKM masa tu dalam keadaan lemah.Jadi biasa dalam rundingan damai pihak yg kalah atau mahu kalah kena lebih banyak beralah bukan sebaliknya.Chin peng kena ikut syarat tunku bukan tunku ikut syarat chin peng.Sebab itu rundngan baling gagal sebab kedegilan chin peng.

Anonymous said...

Bomo***(bintang tiga)
Komunis tak pandai main bola!!! Piala Dunia pon baru skali masok, yang ang pandai2 main bola sapa suroh? Pi blajaq gimnastik..
Muahahaha

Anonymous said...

Kerajaan selama ini telah membenarkan beberapa bekas pemimpin Melayu kanan PKM seperti Abdullah CD, Shamsiah Fakeh dan Musa Ahmad untuk kembali dan menetap di Malaysia.

Adalah adil dan saksama jika Chin Peng diberikan layanan yg sama (dengan mereka) apabila mengambil kira sumbangannya kepada negara dan usianya yang semakin lanjut...!

Jika kita kata UMNU 'perkauman', setuju or tidak...???

tobeng said...

Atas dasar keselamatan chin peng memang tak layak untuk jejakkan kaki ke Malaysia.Lagipun dia bukan rakyat Malaysia.Apa hak dia nak balik sini?

Anonymous said...

9:46 PM

Klu aku kata aku pernah wakili Negeri Sembilan dlm piala presiden...hangpa gelak tak...???

Mmuuaahhahahaha...!!!

tobeng said...

Bongok siam yang kau beriya2 menjilat chin peng apahal macha?Sebab chin peng lawan umno kan?Takkan bapak sedara kau pulak

Anonymous said...
Keluarga tuntut kerajaan isytihar Mat Indera pejuang, bukan pengkhianat

tobeng said...

Kalau gitu aku pun boleh cakap aku pemain harimau malaya huhuhu

Anonymous said...

KONSPIRASI PENJAJAH

Baharom yang berusia enam tahun ketika tragedi Bukit Kepong pada 23 Februari 1950 berkata, berdasarkan maklumat yang diperoleh keluarga mereka, Mat Indera datang lewat ke lokasi kejadian semasa kejadian dan bukannya terlibat dalam serangan sejak awal lagi.

Katanya, Mat Indera datang ke lokasi kejadian bukan untuk bertempur, sebaliknya “datang untuk menyelamatkan mangsa yang terlibat.”

“Antara yang diselamatkan daripada dibunuh adalah Yusof Rono, anggota polis dan Jamilah Abu Bakar, anak anggota Marin di Bukit Kepong. Saya difahamkan terdapat ramai lagi mangsa yang diselamatkan oleh Mat Indera,” katanya.

Ketika ditanya berapa ramai diselamatkan, “yang diselamatkan itulah yang diselamatkan... ramai.”

Baharom berkata, Yusof sendiri ada mengaku kepadanya yang Allahyarham telah diselamatkan oleh Mat Indera.

“Saya sendiri jumpa dia di rumahnya di Bukit Kepong kira-kira 10 tahun lalu sebelum Yusof meninggal dunia... dia ada memberitahu saya diselamatkan oleh Mat Indera,” kata Baharom yang bekerja sebagai anggota perkhidmatan tentera selama 10 tahun dan mengadakan bengkel sendiri selepas bersara pada 1980-an.


Anonymous said...

MAT INEDRA...

Baharom menambah, abangnya sangat komited dengan agama dan mengajar agama sama ada di dalam hutan atau di luar hutan semasa terlibat dalam gerakan kemerdekaan negara.

“Beliau sering mengadakan perjumpaan dalam keluarga dan mendidik keluarga untuk komited dengan ajaran agama Islam.

“Beliau selalu menafikan, beliau bukan seorang yang berfahaman komunis. Beliau berjuang untuk membebaskan negara daripada penjajahan British,” katanya lagi.

Kata Baharom, “sekarang negara sudah merdeka, kalau bukan kita yang membersihkan nama Mat Indera, siapa lagi yang boleh membersihkan nama beliau.”

“Saya berharap pihak kerajaan atau mana-mana pihak berkaitan akan mengambil usaha segera... lakukan sekarang, isytihar beliau bukan pengkhianat,” katanya ketika ditanya siapa yang wajar dan dalam berapa lama isu ini perlu diselesaikan.

“Kita sudah merdeka lebih 50 tahun, saya berharap kerajaan akan melakukan dengan segera,” kata beliau yang turut berpegang pada buku terbitan kerajaan negeri Johor yang berjudul “Pengukir Nama Johor”.

Anonymous said...

MAT INDERA LAWAN BRITISH

Dalam bab mengenai Mat Indera, penulisnya berkata, “pihak Inggeris telah berjaya mempengaruhi pemikiran rakyat Tanah Melayu bahawa seorang manusia Melayu beragama Islam yang kuat pegangan agamanya bernama Mat Indera itu adalah seorang penderhaka kepada negaera, membelakangkan ajaran Islam serta menjadi pengganas komunis yang kejam dan tidak berperikemanusiaan.”

Anonymous said...

tobeng 9:50 PM

Aku tau tau sapa Chin Peng & sapa PKM!

Masaalahnya...hangpa kena tepis hujah aku dgn butui & munasabah!

Bagi audience lain bule terima...!

Jgn jawab semata-mata nak menang berhujah...!!!

Ada paham ka...???

Kuah kuaah kuaaah!!!

tobeng said...

Bayangkan kalau chin peng menang seperti yg dihajati oleh bongok siam.Macamana keadaan Tanah Melayu sekarang ni?

Bongok siam dan cai2 lain memang tak peduli pasal otak diorang terbatas tak boleh fikir jauh.Yang dia tahu ABU.

Kalau tanya BS macamana keadaan negara ini dibawah chin peng pun BS tak berani jawab punya pasal tak ada dalam skrip dia.Bos dia suruh komen asal bukan umno,itu saja.Siapalah BS sekadar pencacai yg ambil upah

Anonymous said...

kerja bomo ni
nak spin
bawa isu lain
nak larikan isu gap bawa
sudah le bomo siam
siapa nak percaya cakap ko
aku tak baca pun komen ko
dah tau dah temberang ko
bomo pengkhinat agama dan bangsa

Anonymous said...

9:57 PM

Allahyarham Mat Indera....HERO aku sepanjang zaman !!!

tobeng said...

Soalan aku pasal siapa perintah tanah Melayu pun kau tak boleh jawab,lagi mahu cerita banyak

Anonymous said...

9:58 PM

Hg berhujah guna 'bayang'...???

Hollywood buat pilam guna 'avatar'...!!!

Paham ka...???

Anonymous said...

tobeng 10:00 PM

Macamana nak tahu benda yg belum & tak pernah berlaku...???

Hg ingat aku ni bomo apa...???

Anonymous said...

BS

kita perlu rungkai belitan syaitan amalan politik kotor asobiah UMNO nih...

Insya allah... itupun JIHAD !

tobeng said...

Kau cerita pasal butir perjanjian yang entah tepat entah tidak(berdasarkan sentimen penulis buku yg kau google juga).

Tapi kau tak faham implikasi CP dibawa balik.Kau tak faham kenapa Malaysia patut diperintah umno daripada komunis.Kau cuma terbawa2 dengan sentimen benci umno kau.Otak kau tak boleh fikir jauhlah dol

Anonymous said...

GAP...! Baru jam 10, dah 144 q....!

Kaya aku bulan nie...!!!

Mmuuaahhahahaha...!!!

tobeng said...

BS,tak semestinya kena tunggu berlaku baru kena percaya.Kalau kau benak sangat cubalah kau tengok negara2 yang diperintah komunis.Apa nasib umat Islam di sana.Tengok contoh sekeliling jangan lembab sangat.

Takkan semua nak kena try & error walau dah tahu buruknya nasib muslim diperintah komunis dari contoh2 yg ada di negara2 komunis.Itu bodoh namanya.

Anonymous said...

tobeng 10:03 PM

Klu aku & rakyat lain tak tau...cerita la...!

“Folding up the banner and silencing the drums”

Mmuuaahhahahaha...!!!

Anonymous said...

tobeng ko pun tak kaji mengapa british tak beri kemerdekaan melalui.. PKMM & PAS...

Jika PKMM/PAS terima kemerdekaan... British tak takut kena bayar balik pampasan segala hasil mahsul yg dirompak semasa penjajahan (dari 1867-1957) kpd negara..
LOMBONG TIMAH
LOMBONG EMAS
LOMBONG BESI
LOMBONG ARANG BATU
KAYU BALAK
KHAZANAH KERAJAAN MELAKA
DLLL

Umno dok ampu penjajah ... dulu, kini & selamanya...

pru13 ..ABU

Anonymous said...

umno perkauman?!!!!!! AKU LAGI BESAR PUNYA PERKAUMAN....hidup MELAYU....

Anonymous said...

pas..hidup islam...

Anonymous said...

ABU.......ALLAH BERSAMA UMNO....hidup umno hidup umno hidup umno...dulu kini dan selamanya

tobeng said...

10:13pm,

Jangan mimpilah penjajah nak bayar balik semua hasil yg dijarahnya.Cuba bagi satu contoh negara yang dimerdekakan dan pihak penjajah sanggup bayar balik pampasan?

Anonymous said...

BOMBmosiam,

Chin Peng ketua PKM yg mengganas. Atas arahan dialah maka ramai rakyat dan serta pasokan keselamatan yg gugur. Semua kekejaman dan kezaliman berpunca dari dia. Chin Peng membawa masuk pengaruh dari tanah besar China. Kesetiaannya kpd negara China adalah total.

Pengikut melayu didalam PKM dianggap sebagai mangsa putar belit Chin Peng dan mereka boleh dimaafkan. Tidak chin peng. Dia patut pulang ke Cbina negara kasih sayangnya.

PKM tidak menyerah diri kepada kerajaan Malaysia. Dia sekadar 'meletakkan senjata' tanpa mahu mengaku perjuangannya perbuatan sia sia. Itupun dibuat di negara Thailand. Tempat asal BomoSiam.

Senjata yg diletakkan tidak pernah dikumpul dan disaksikan pemusnahannya oleh wakil kerajaan
kita. Dia mengalah semata2 kerana gagal mendapat sokongan dari negara China. Kerajaan berjaya meyakinkan kerajaan Parti Komunis China bahawa warga cina dinegara ini terjamin masa depan mereka dan kerajaan Malaysia ingin menjalin hubungan diplomatik yg ikhlas dgn semua negara komunis.

Tindakan PKM seakan 'gencatan senjata kekal' bukan surrender.

TK.

tobeng said...

BS,kau ni aku tengok saja nak berloyar2 buruk aje lebih,sekadar nak cukupkan jam kerja kau.

Anonymous said...

Siapa yg tak pelik bila bekas pemimpin Melayu kanan PKM seperti Abdullah CD, Shamsiah Fakeh dan Musa Ahmad dibenarkan kembali dan menetap di Malaysia....

Chin Peng...takleh?

Melayu, buleh! Cina...takleh?

...undi cina depa nak!!!

Anonymous said...

pas....hidup islam?!!!!..PAS...tu....PARTAI ASLAM SEMALAYSIA....hi hi hi...

Anonymous said...

sokong tok bomo...fakta relevan islamik...

Anonymous said...

hidup melayu......aku racist

Anonymous said...

Anon 10:13 PM.... Jgn main persepsi. Rakyat masa itu telah diberi pilihan melalui undian dan rakyat memilih Perikatan utk pemerintahan secara bebas dibawah raja2 melayu dari cadangan PKMM yg mahu bergabung dgn Indonesia.

tobeng said...

BS,chin peng sorang saja yg tak dibenarkan balik,cina2 lain selamba aje diberi pengampunan.Yang itu kau tak kira ke?

Anonymous said...

fakta relevan islamik?!!!!!!...biar betul bro....bumu tu banyak makan taik.......

Anonymous said...

tobeng 10.18
mengapa tak boleh tuntut pampasan dijajah, dibunuh, dirogol, dirompak ...oleh penjajah pulak?

cuba ko lihat mangsa perang korea, china ... tuntut jepun bayar gantirugi mangsa rogol tentera jepun... melalui mahkamah keadilan (ICJ).....

tp UMNO anakdidik british yg jiwa mengalah & menyerah kpd bangsa asing.... sebab tu kita selalu rugi....

Anonymous said...

Profesor Madya dan Sarjana Tamu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM Dr Mohamed Salleh Lamry dalam bukunya, ‘Gerakan kiri Melayu dalam perjuangan kemerdekaan’ (GKMDPK) dalam kesimpulannya turut mencatatkan...

Meskipun mereka berjuang di luar arus perdana dan kini dianggap sebagai pihak yg kalah, tetapi mereka telah mengambil tempat yg penting dan tidak boleh dinafikan dalam sejarah tanah air.

Oleh itu samada kita bersetuju atau tidak dengan perjuangan mereka, perjuangan mereka itu tetaplah merupakan satu episod penting dalam sejarah tanah air dan memang telah tercatat dalam buku2 sejarah.

Hanya barangkali, yg tidak wajar ialah, perjuangan mereka itu telah diberi gambaran yg sangat negatif, iaitu sebagai perjuangan pengganas, penjahat, pengkhianat dan sebagainya yg dianggap mengancam keselamatan negara dan bukan sebagai perjuangan untuk mencapai kemerdekaan...!

...Perangai UMNU memang camtu prof...!!!

Anonymous said...

10:26 PM...... Dah makan ubat ke blom? Bahaya demam panas ni. Boleh sawan!

Anonymous said...

umno hanya tau ambil komisen melalu kontrak ali-baba saja sejak dulu dengan guna istilah "hak istimewa Melayu" yg disalah tafsir kepada "Hak Isteri Mewah UMNO".. sebab tu DEB tun razak dulu gagal...

ini felda sedang dipelungkupkan oleh anak derhaka Najib ... akan terjual entiti felda melalui FGV kpd orang asing .....

Anonymous said...

mkn taik..mkn rasuah..kena kencing dulu dn selamanya itu geng gerombolan bro....

Anonymous said...

Chin Peng, penerima anugerah Order of the British Empire (OBE) dan dua pingat kerana membantu British melawan pendudukan Jepun di Malaya dalam Perang Dunia Kedua....

Tak dibenarkan pulang ke Malaysia?

Jelas UMNU takut ANTU...!!!

Kuah kuaah kuaaah!!!

tobeng said...

10:32pm,

Kau nak merdeka kendian kau tuntut pampasan,kendian penjajah dengan berat hati terima ajelah tuntutan kau ,gitu?Jawabnya sampai kiamat pun kau tak merdeka.

Apa yang korea,china buat,tuntut pampasan tu selepas lama diorang merdeka bukan semasa nak menuntut merdeka.Nampak beza?

Anonymous said...

Anon 10:32 PM...... Youtube ada bnyk cerita sejarah jgn bimbang. Hamba seksual Jepun kebanyakannya dari Korea dan China. Orang Jepun lebih suka dan hormat org melayu dari kaum cina sbb tu ramai org cina dibunuh dan dijadikan hamba punca tak pasti tapi rasanya empayar China dulu pernah jajah Jepun rasanya. Ini dendam bangsa Jepun.

Anonymous said...

umno baru adalah perosak & pengkhianat bangsa......

tobeng said...

BS,chin peng tu rakyat british,terima anugerah pun dari british.Tiba2 nak balik Malaysia.Apa kejadahnya.Balik englandlah.

Anonymous said...

Cuba hangpa tengok perangai gila UMNU....

UMNU cukup sanjung British & Jepun, sampai la ni. Kedua-dua ni...PENJAJAH laknatullah keatas bumi Melayu ni.

Yg peliknya, pihak yg tentang penjajah pulak di benci UMNU...!

Tang mana akai UMNU...???

Anonymous said...

Sejarah memang penting bagi sesebuah negara. Pentingnya kerana boleh dijadikan contoh antara sempadan dan teladan. Hanya mereka yg bersimpati dgn fahaman komunis sahaja akan menulis sejarah dan cuba mengubah fakta seolah2 perjuangan PKM tidak melibatkan kejahatan dn keganasan.

TK.

tobeng said...

BS,PKM tu pun penjajah in making,lagi ganas dari penjajah sedia ada.Kalau fikir selapis nampaklah macam pejuang,tapi orang lain nampak realiti,kau cuma boleh berteori saja,itupun ikut teori orang lain juga

Anonymous said...

anak gerombolan sekalian...jgn takut..jgn tipu diri sendili..ini malaysia bkn lu satu olang punya maaa....

Anonymous said...

Bomo siam 10;32
Prof. Itu mungkin lebih memikir jasa mereka dlm satu segi. Menentang penjajah! Mungkin profesor itu lebih bermaksud KMM atau PKMM (sebelum diambil alih komunis) iaitu gerakan kiri 'melayu tulen' bukannya PKM! Hehehe

Anonymous said...

tobeng 10:42 PM

Chin Peng bukan rakyat British!

Cuma semata-mata kerana kegagalannya menunjukkan pd mahkamah sijil kelahirannya( bagi seseorang pd zaman belum merdeka), dia ditolak sebagai rakyat Malaysia.

Padahal, ibu & bapanya dikebumikan di Malaysia!

Hari ni...berapa ramai yg tinggal & menetap di Malaysia, tapi tak punya sijil kelahiran.

Kenapa ada pilih kasih...???

Anonymous said...

10:54 PM

Bukankah kalangan pimpinan2 kanan melayu dlm PKM itu asalnya dari leftwing parti2 melayu...!

Anonymous said...

alah... tobeng 10.39 + anom 10.40 ..ko orang ni memang tipikal UMNO yg lemah jiwa ... belum cuba apa2 .. ko dah kata tak boleh.... nak dapat sesuatu yg senang lenang hasil keringat orang lain saja...

sebab tu ramai melayu mengikut ideologi sekular umno ni... asyik dok tunggu subsidi saja... kurang daya juang & daya saing... tak mau susah payah.... "MINDA DIJAJAH, JIWA PENGECUT & PENGEMIS"

kecuali... melayu2 yg bukan umno sentiasa kental berjuang & bekerja walaupun tanpa upah & kena keluar masuk penjara dari muda sampai ke tua ... "MINDA MERDEKA, JIWA PERKASA"...

bila UMNO nak merdeka.... dari cengkaman mamak Madey....

tobeng said...

Kau kena faham BS,pendatang2 dr china dan india termasuk anak2 yang lahir di sini sebelum merdeka dikira sebagai rakyat british.Mereka cuma diiktiraf sebagai Rakyat Tanah Melayu selepas 31 ogos 1957,selepas jus soli dipersetujui sebagai salah satu syarat kemerdekaan.

Maka Chin Peng tetap rakyat british kerana tidak mengiktiraf kemerdekaan malaya pada masa itu.

Anonymous said...

madey & sons dah pulun banyak... petronas, proton, shipping,.....macm2....

Anonymous said...

Walau apa pun jua alasan UMNU, ia sama sekali tidak boleh mengatasi hak kepulangannya ke Malaysia kerana ia telah termaktub di dalam Perjanjian Menamatkan Permusuhan antara Kerajaan Malaysia dan PKM yang telah berlaku pada 12 Disember 1986 di Hotel Lee Gardens Hadyai.

PKM telah memenuhi segala kehendak perjanjian seperti penamatan aktiviti persenjataan, pembersihan jerangkap samar, penyerahan nama anggota, pemusnahan senjata, pengunduran dari hutan dan penamatan siaran radio...!

Anonymous said...

Ingat komunis ingat Mat Sabu,
Ingat komunis ingat PAS.

Ada jugak golongan yg mengagungkan komunis kat sini. Terutamanya penyokong Pas yg bangga kononnya diorang ni sebahagian dari haluan kiri tapi mereka lupa Pas sebenarnya agenda British utk imbangi kekuatan Umno. HUHU

Anonymous said...

Dalam Perkara 5 perjanjian tersebut menyebutkan bahawa berhubung kebenaran untuk anggota PKM bermastautin di Malaysia (selepas 6 bulan tinggal di Thailand). Pihak PKM harus menyediakan butir2 yg perlu kepada pihak berkuasa Malaysia untuk diproses dan diperiksa untuk pengesahan. Perkara ini akan dipermudahkan oleh kerajaan Malaysia dengan mengirimkan pegawai untuk menguruskan perkara ini di Thailand.

Dalam hal ini Chin Peng mendakwa tidak dapat mengemukakan dokumen pengenalan diri yg telah hilang kerana dokumen tersebut telah dirampas dalam satu serbuan polis di kediamannya, di Kampar pada petang 16 Jun 1948.

Perkara inilah satu-satunya yg masih menghalang seorang tua dan uzur ini untuk mati di Malaysia...!

...siapa lebih kejam? UMNU or komunis...???

Anonymous said...

Tobeng ... "jus soli" tuuu apa ke benda... yg UMNO senag2 setuju dengan British tanpa rujuk NGO 2 melayu yg lain masa tuuuu.... macm jus epal atau jus limau atau jus apaapa ke?

Anonymous said...

Jika Chin Peng dikatakan pihak yg tidak buleh dipercayai....

Kenapa pulak UMNU buleh dipercayai...???

tobeng said...

11.01pm,

Jngan jadi bodoh,kalau kau boleh merdeka dengan guna akal,maka gunakanlah akal.

Kalau kau nak angkat senjata,setakat bekerjasama dengan satu lagi kuasa penjajah(komunis)itu 10x tak cerdik namanya.Kalau menang pun,last2 kau akan diketepikan,yang memerintah nanti komunis2 itu jugak.

Klau nak berjuang,jangan bergayut dengan kuasa luar macam komunis,british,jepun,china.Itu baru pejuang tulen.

Anonymous said...

Bebal 11.01.

Tak suka sabsidi konon. Bila kerajaan nak kurangkan sabsidi minyak korang menjerit2 mintak nyawa. Nak coba pebenda beb! Dah rasa di Penang,Selangor,Kelantan,Kedah dan sekejap di Perak. Ingat tak. 999 tahun nyawa tanah diberi. Yg banyak tanah kaum sape? Korang memang tipikal pencacai pembangkang.

tobeng said...

BS,kau cuma nampak chin peng masa dia tua dan lemah,tapi mangsa2 keganasan komunis nampak chin peng masa dia muda dan mengganas.Sebab itulah orang2 macam kau mudah terpedaya dengan penampilan luaran

Anonymous said...

tobeng... memang bagus guna akal, tp bukan tujuan nak menipu, korup dan penaya org lain... asal kita saja hidup mewah!

Anonymous said...

Media massa dan para pemimpin negara pula perlu menghentikan segala kenyataan yg menaikkan sentimen kebencian kerana perkara ini juga termaktub dalam perjanjian tersebut. Perjanjian juga menyebutkan kepulangan mereka ke Malaysia tidak boleh diberikan publisiti.

Secara teknikalnya, tanpa proses perundangan ia begitu mudah untuk diselesaikan oleh pihak berkuasa...

Kalau tidak masakan anggota PKM yg lain terutamanya berketurunan Melayu walaupun tanpa dokumen yg lengkap, tanpa sijil kelahiran, telah dapat pulang ke Malaysia.

Apakah yg kita dapat daripada terus-menerus memainkan sentimen dendam perkauman ini?

Kepulangannya tidak akan mampu menghidupkan kembali PKM di Malaysia...!

Hangpa takut apa? Antu ka...???

Anonymous said...

Pak Bomoh,

Pokoknya kumpulan mana yg diberi kepercayaan oleh rakyat untuk perintah negara ini. Chin Peng ditaja oleh negara komunis luar untuk menjattuhkan kerajaan yg dipilih secara domokratik. Rakyat menolak sistem komunis. Simple arithmetic bro.

TK.

Anonymous said...

Babi Chin peng disembah oleh ribuan manusia babi..

Malangnya Jutaan rakyat Kampong membenci Chin Pig ini..

tobeng said...

Sama juga,orang lain pun boleh bertanya.Kenapa pula harus mempercayai pakatun yang belum terbukti kebagusannya?

Anonymous said...

Cina Komunis = China

Anonymous said...

Chin Peng bukan setakat musuh negara sebelum merdeka tetapi juga semasa negara ini bergelar Malaysia. Chin Peng bersalah terhadap raja2 dan tanah air. Tiada sebab mengapa kerajaan Malaysia harus menerima Chin Peng sbg warganegara dia hanyalah warga British Malaya.

tobeng said...

11:15pm,

Dah tentu bukan semua kan?kalau yang menipu,korup tu wajiblah dijatuhkan.Macam juga dalam pakatun,yg meliwat,salahguna kuasa,tibai bini orang,khalwat,blowjob dalam jamban,rasuah pun kena humbankan ke longkang sama.

Jadi pi mai pi mai,serupa aje huhuhu

Anonymous said...

Pak BS.

Ini bukan soal dendam atau takut. Kerajaan dah kalahkan Chin Peng sampai melutut. Nak taku pebenda. Salah kecil hukuman ringan salah busat sindili tanggung ma! Yg bedendam CP. Dia ingat kalau balik boleh bermain dgn nostalgia. Dia harapkan zuriat komunis dan parti left wing akan mendapat semangat baru untuk meneruskan perjuangan dia. Negara china pun tak mau terima dia! Padan muka.

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 280   Newer› Newest»